SEX­SKAN­DA­LER

Veckans NU! - - [ BEVISET!] -

Al­la har vi lik i gar­de­ro­ben, men vis­sa är vär­re än and­ra. Vi har grävt i ar­ki­ven och ro­tat fram choc­ke­ran­de hem­lig­he­ter som kän­di­sar­na nog helst vill glöm­ma.

AN­LI­TA­DE PORRSKÅDIS HA­DE 120 ÄLS­KA­RIN­NOR

– och när man vill I krig och kär­lek är allt tillå­tet

för­mod­li­gen "Teen tjä­na peng­ar. Så re­so­ne­ra­de

24, när hon först mom"- stjär­nan Far­rah Abra­ham,

Deen för att spe­la an­li­ta­de porr­skå­di­sen Ja­mes

– och se­dan sål­de rul­len in en vi­deo i säng­hal­men

näs­tan 13 mil­jo­ner dyrt. Far­rah fick en­ligt upp­gift kro­nor för fil­men. 2009 kom upp­gif­ter fram om att Ti­ger Woods, idag 39, ha­de be­dra­git då­va­ran­de hust­run Elin Nor­de­gren, idag 35 – och snart stod det klart att gol­fa­ren ställt till med en av Hol­ly­wood­histo­ri­ens värs­ta otro­hets­skan­da­ler. En ef­ter en träd­de kvin­nor­na fram som påstod att de ha­de haft sex med stjär­nan. Elin läm­na­de Ti­ger – som chec­ka­de in på re­hab för sitt sex­miss­bruk. Un­der re­ha­bi­li­te­ring­en ska han ha er­känt att han ha­de le­gat med så många som 120 oli­ka kvin­nor.

BLEV IHOP MED STYVDOTTERN

Ett rik­tigt skan­dal­för­hål­lan­de är det mel­lan re­gis­sö­ren Woody Al­len, 79, och Soon- Yi Pre­vin, 45. Soon- Yi ad­op­te­ra­des av Woodys ex­fru Mia Far­row och trots att Woody ald­rig på papp­ret var hen­nes far väx­te hon upp med ho­nom. 1992 ut­veck­la­des de­ras re­la­tion till kär­lek.

– Jag trod­de att det ba­ra var en fling. Men re­la­tio­nen fick sitt eget liv, och hon njöt av att jag vi­sa­de hen­ne sa­ker som jag ha­de er­fa­ren­het av, har Woody be­rät­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.