KIMS FAN­TAS­TIS­KA BABYSHOWER!

BUL­LEN ÄR SNART FÄRDIGGRÄDDAD

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

Nu är det in­te långt kvar tills re­a­li­ty­stjär­nan Kim Kar­dashi­ans and­ra barn kom­mer till värl­den. Där­för ord­na­de hen­nes när­mas­te en stor babyshower för att fi­ra den än så länge oföd­de lil­le kil­len!

He­la fa­mil­jen Kar­dashi­an- Jen­ner sam­la­des ny­li­gen för att fi­ra Kim, 35, som snart blir mam­ma för and­ra gång­en. Stjär­nans al­la syst­rar – Khloé, 31, Kourt­ney, 36, Ken­dall, 20, och Ky­lie 18, var på plats med mam­ma Kris, 60. Själv­klart var även Kims ma­ke Ka­nye West, 38, där för att upp­märk­sam­ma sin gra­vi­da älsk­ling. Te­mat för da­gen var in­spi­re­rat av fil­men ” Troop Be­ver­ly Hills” som hand­lar om flic­kor på scout­lä­ger, och syst­rar­na ha­de där­för på sig li­ka­da­na blå­ran­di­ga py­ja­ma­sar från mär­ket Bed­he­ad för att föl­ja tan­ken på py­ja­mas­par­ty.

– Tje­jer­na bar blått ef­tersom Kim ska få en poj­ke, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Us We­ek­ly. Kim och Ka­ny­es dot­ter North, 2, ha­de da­gen till ära en ro­sa­ran­dig py­ja­mas.

PRE­SEN­TER I ÖVER­FLÖD

Bland gäs­ter­na på ba­bysho­wern fanns Ca­ra De­le­ving­ne, Britt­ny Gasti­neau, Gi­gi Ha­did och Se­re­na Wil­li­ams som al­la vil­le fi­ra Kim och kä­ka gott. Lil­la North stal sho­wen när hon sprang runt bland al­la, drack sin väl­ling och lek­te i de fi­na vild­mark­stäl­ten som ställts upp in­om­hus. Själv­klart fick den oföd­de poj­ken även pre­sen­ter i mäng­der.

– Det var den bäs­ta, mest av­slapp­na­de da­gen med al­la mi­na när­mas­te vän­ner. Det kun­de in­te ha va­rit en bätt­re dag, skri­ver Kim på sin blogg.

En­ligt upp­gift tän­ker Kim lå­ta ut­fö­ra kej­sar­snitt om be­bi­sen in­te har kom­mit på jul­da­gen den 25 de­cem­ber.

Vi är myc­ket spän­da på att se det lil­la un­der­ver­ket!

"DET KUN­DE IN­TE HA VA­RIT

BÄTT­RE" Där­för tog Kims nä­ra och kä­ra till­fäl­let i akt och ord­na­de en babyshower med te­mat ” Troop Be­ver­ly Hills” – in­spi­re­rat av fil­men med sam­ma namn.

I de­cem­ber är det dags för Kim Kar­dashi­an att fö­da sitt och Ka­nye Wests and­ra barn, en poj­ke.

På plats bland gäs­ter­na fanns Kims när­mas­te fa­milj och vän­ner, där­ibland syr­ran Ken­dall Jen­ner och mo­del­len Ca­ra De­le­ving­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.