Ä

Veckans NU! - - MIX -

nnu en Hol­ly­woodre­la­tion kna­kar i fo­gar­na. Ro­bert Pattin­son, 29, och hans flick­vän se­dan över ett år till­ba­ka, FKA Twigs, 27, pla­ne­ra­de att gif­ta sig snart, men nu ver­kar det som att stjär­nor­na istäl­let har bru­tit sin för­lov­ning.

– Det är sorg­ligt, de ver­ka­de så per­fek­ta för varand­ra, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

En­ligt upp­gift var det pa­rets hek­tis­ka ar­bets­sche­man som sat­te käp­par i hju­let för bröl­lo­pet.

– De är över­ho­pa­de med jobb just nu och det finns ing­en tid för nå­got an­nat, sä­ger käl­lan.

JOB­BAR FÖR MYC­KET

Ro­bert är för till­fäl­let ak­tu­ell med in­te mind­re än fem oli­ka fil­mer, så där­för är det kanske in­te så kons­tigt att hans pri­vat­liv blir li­dan­de.

Det ha­de kun­nat bli årets coo­las­te kän­dis­bröl­lop. Men nu har Ro­bert Pattin­son och FKA Twigs blåst av si­na äk­ten­skaps­pla­ner på grund av tids­brist.

Åh nej! De som ver­ka­de så lyck­li­ga. Nu har FKA Twigs och Ro­bert Pattin­son ställt in sitt stun­dan­de bröl­lop. "DET ÄR SORG­LIGT"

Ro­berts ex­flick­vän Kris­ten Ste­wart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.