KA­TE HUD­SONS SLUGA DUBBELSPEL!

DEJ­TAR TVÅ SAM­TI­DIGT

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Skå­de­spe­lers­kan Ka­te Hud­son har ett rik­tigt lyx­pro­blem. Hon kan näm­li­gen in­te be­stäm­ma sig för vem av agen­ten Mi­chael Ki­ves och sång­a­ren Nick Jo­nas som hon vill dej­ta ex­klu­sivt.

För ett år se­dan av­slu­ta­de Ka­te Hud­son, 36, sitt för­hål­lan­de med roc­ka­ren Matt Bel­lamy, 37, och se­dan dess har hon kopp­lats sam­man med bland and­ra ” Dan­ci­ng with the stars”- pro­fi­len De­rek Hough och skå­di­sen Ro­bert Pattin­son. I sep­tem­ber av­slö­ja­de Vec­kans NU! att Ka­te ha­de bör­jat dej­ta sin agent Mi­chael Ki­ves, 34, och då be­skrev skå­de­spe­lers­kans vän­ner ho­nom som ” man­nen i hen­nes liv”.

VILL FLYT­TA IHOP

Men vem sä­ger att man in­te kan ha fle­ra män i sitt liv? In­te Ka­te i al­la fall, som en­ligt upp­gift ock­så har en spi­ran­de ro­mans med den unga stjär­nan Nick Jo­nas, 23. De har setts till­sam­mans fle­ra gång­er på sisto­ne och en­ligt upp­gift hand­lar det om mer än en fling.

– Nick för­sö­ker över­ta­la Ka­te att flyt­ta in med ho­nom, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne. Det är dock Ka­te in­te alls sär­skilt su­gen på. – Hon tyc­ker att han tja­tar för myc­ket, sä­ger käl­lan.

Kanske in­te så kons­tigt att Ka­te vill hål­la re­la­tio­nen på en mer av­slapp­nad ni­vå ef­tersom hon pa­ral­lellt bol­lar sin ro­mans med Mi­chael?

– Det är en kne­pig si­tu­a­tion, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

HÖLL HAND

I slu­tet av ok­to­ber sågs Ka­te hål­la hand med Mi­chael ef­ter en film­pre­miär. Någ­ra da­gar se­na­re be­sök­te hon en natt­klubb till­sam­mans med Nick. En­ligt upp­gift vill skå­de­spe­lers­kan fort­sät­ta va­ra med bå­da tills hon har be­stämt sig för vem som ska bli hen­nes näs­ta se­ri­ö­sa pojk­vän. Frå­gan är hur länge hon ( och kil­lar­na) står ut med dub­bel­spe­let?

Är de små får man

ta två!

Ef­ter skils­mäs­san från mu­si­kern Matt Bel­lamy för ett år se­dan har Ka­te levt sing­el­li­vets gla­da da­gar fram tills ny­li­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.