ÄR

Veckans NU! - - STREET STYLE -

man som får Den klas­sis­ka Hol­ly­wood­sa­gan hand­lar of­ta om en kvin­na och en

på väg att sud­das varand­ra i slu­tet. Men den för­le­ga­de stan­dar­den är tack och lov

och sam­ti­digt ut. Här kom­mer någ­ra ce­lebs som har pra­tat öp­pet om sin lägg­ning bli­vit fö­re­bil­der för män­ni­skor över he­la värl­den.

WENTWORTH MIL­LER MICHEL­LE ROD­RI­GU­EZ

Idag är 29, gift med su­per­stjär­nan John­ny

men in­nan de träf­fa­des var skå­de­spe­lers­kan till­sam­mans med en kvin­na.

– Jag vill in­te be­hö­va för­ne­ka min sex­u­a­li­tet, men jag vill in­te hel­ler bli de­fi­ni­e­rad av den, har Am­ber sagt i tid­ning­en The In­de­pen­dent. Tu­sen­tals kvin­no­hjär­tan värl­den över kros­sa­des när su­per­hun­ken 43, kom ut som gay. Stjär­nan val­de att gö­ra ett sta­te­ment när han väg­ra­de dy­ka upp på en rysk filmfes­ti­val 2013.

– Tack för er vän­li­ga in­bju­dan. Som nå­gon som ti­di­ga­re nju­tit av att be­sö­ka Ryss­land och som ock­så kan häv­da viss rysk här­komst, skul­le jag gla­de­li­gen tac­ka ja. Men som ho­mo­sex­u­ell man mås­te jag av­bö­ja, skrev han då i ett öp­pet brev.

” Lost”- stjär­nan Michel­le, 37, om­ring­a­des av gayryk­ten länge in­nan hon kom ut som bi­sex­u­ell 2013. På frå­gan om var­för hon vän­ta­de så länge med att kom­ma ut har

hon sva­rat: – Jag har tes­tat bå­de kil­lar och tje­jer och är at­tra­he­rad av bå­da. Jag gör som jag kän­ner för och är för ny­fi­ken för att ba­ra sit­ta här och in­te pro­va allt jag vill, har hon sagt i tid­ning­en En­ter­tain­ment

We­ek­ly.

EL­LEN DE­GE­NE­RES & PORTIA DE ROS­SI

Su­per­pa­ret El­len, 57, och Portia, 42, har va­rit gif­ta se­dan 2008. El­len har va­rit öp­pet ho­mo­sex­u­ell se­dan hon var ung, me­dan Portia för­ne­ka­de sin lägg­ning länge.

– Att för­sö­ka göm­ma vem jag egent­li­gen var höll på att dö­da mig. Jag fick svå­ra ät­stör­ning­ar. När jag träf­fa­de El­len för­änd­ra­des he­la mitt liv. Hon räd­da­de mig, har Portia be­rät­tat i sin egen bok ” Un­bea­rab­le light­ness”.

AM­BER HEARD

Depp,

Am­ber,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.