JEN­NI­FER GARNERS NYA HUNK

OOPS, VAD TYC­KER BEN OM DET HÄR?

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP, FAMEFLYNET

Skils­mäs­san från Ben Aff­leck, 43, blev of­fent­lig i som­ras, men jäm­gam­la Jen­ni­fer Gar­ner har kon­se­kvent väg­rat att ta av sig sin vig­sel­ring. Hon och exmaken har dess­utom fort­satt att um­gås

fli­tigt, bå­de en­sam­ma och till­sam­mans med bar­nen, vil­ket yt­ter­li­ga­re har spätt på ryk­te­na om en åter­för­e­ning för du­on. Men nu kom­mer bil­der som vi­sar att Jen har träf­fat en ny mys­tisk hunk.

– De var på ut­flykt med Se­rap­hi­na ( Ben­ni­fers yngs­ta dot­ter, reds. anm.). Han ver­ka­de kom­ma väl över­ens med hen­ne, det såg ut som att de kän­de varand­ra, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ce­leb­ri­ty Dir­ty Laund­ry.

HAR GÅTT I TE­RA­PI

Till grund för skils­mäs­san mel­lan Jen och Ben låg Bens på­ståd­da otro­hets­af­fär med pa­rets barn­flic­ka Christi­na Ou­zou­ni­an, 28. Ef­ter det har stjär­nor­na ta­git hjälp av te­ra­pi för att räd­da re­la­tio­nen, och så sent som för­ra må­na­den ver­ka­de det som att de ha­de lyc­kats. – De har till­bring­at myc­ket tid till­sam­mans på sisto­ne, och har be­stämt sig för att fort­sät­ta job­ba på för­hål­lan­det, sa en käl­la då en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

BEN UPP­TA­GEN MED JOBB

Nu und­rar he­la värl­den vem den mys­tis­ke man­nen som Jen nu på­stås dej­ta är. På bil­der­na ses han hjäl­pa lil­la Se­rap­hi­na, 6, med cy­keln me­dan Jen ler kär­leks­fullt mot dem. All­ra mest ny­fi­ken är nog Ben, som en­ligt upp­gift är väl­digt upp­ta­gen med att spe­la in fil­men ” Li­ve by night”.

– Han har in­te haft tid att träf­fa Jen el­ler bar­nen på sisto­ne, sä­ger käl­lan.

När kat­ten är bor­ta…

Skrat­tar bäst som skrat­tar sist. Ben Aff­leck kros­sa­de för­hål­lan­det med hust­run Jen­ni­fer Gar­ner när han var otro­gen med barn­flic­kan. Nu ver­kar det som att Jen har en ny hunk på gång, me­dan Ben be­gra­ver sig i jobb.

"DE HAR TILL­BRING­AT MYC­KET TID TILL­SAM­MANS" Nä­men, vem är det där som har ta­git Ben Aff­lecks plats vid Jen­ni­fer Garners si­da? Den här mys­tis­ke hun­ken upp­ges va­ra skå­de­spe­lers­kans nya flam­ma ef­ter skils­mäs­san.

Dot­tern Se­rap­hi­na ver­ka­de va­ra be­kväm med den okän­de man­nen, vil­ket tro­ligt­vis in­ne­bär att hon har träf­fat ho­nom för­ut.

Ny­li­gen sågs Jen­ni­fer fort­fa­ran­de bä­ra vig­sel­ring­en från äk­ten­ska­pet med Ben. ” De har be­stämt sig för att fort­sät­ta job­ba på för­hål­lan­det”, sa en käl­la då. Men nu ver­kar det som att Ben har fått kon­kur­rens.

Ben har va­rit upp­ta­gen med jobb på sisto­ne och där­för in­te hun­nit hänga med Jen och bar­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.