SÅNG­A­REN FÅR EN EGEN LI­TEN BACK­STRE­ET BOY NICK CAR­TER BLIR PAP­PA!

Veckans NU! - - STRE­ET STY­LE - AV: BEL­LA HANSSON FO­TO: IBL- AOP

Snart kan pojk­ban­det Back­stre­et Boys få en sjät­te med­lem – Nick Car­ter vän­tar näm­li­gen tillök­ning till­sam­mans med fru­gan Lau­ren Kitt!

Dags att kö­pa barn­vagn, nap­par och blö­jor för Nick Car­ter, 35, och Lau­ren Kitt, 32. De ska näm­li­gen bli för­äld­rar för förs­ta gång­en. Kit, som är fit­nes­sex­pert och skå­dis, träf­fa­de Nick 2008 ge­nom ge­men­sam­ma vän­ner. Du­on för­lo­va­de sig 2013 och gif­te sig ett år se­na­re. Nu vän­tar de allt­så smått, nå­got som ny­li­gen be­kräf­ta­des un­der tv- pro­gram­met ” Dan­ci­ng with the stars” där Nick med­ver­kar. Mitt un­der sänd­ning­en fick Nick öpp­na ett stort pa­ket som in­ne­höll blå bal­long­er, vil­ket är en sym­bol för att det är en poj­ke som pa­ret vän­tar.

LE­VER SVENS­SON­LI­VET

Trots att han le­ver Svens­son­li­vet nu har gif­ter­mål in­te all­tid va­rit själv­klart för Nick. men allt änd­ra­des då han träf­fa­de Lau­ren.

– Jag sa att jag ald­rig skul­le gif­ta mig, sa Nick i tid­ning­en Pe­op­le.

VÄN­NER­NA TJA­TA­DE

Re­dan på bröl­lops­da­gen för­ra året bör­ja­de Nicks band­med­lem A. J. Mclean hin­ta om att det var dags för kol­le­gan att bil­da fa­milj.

– Vi är så stol­ta över Nick. Näs­ta steg är att skaf­fa barn. Nu gif­te de ju sig pre­cis, så ta er tid, sa A. J. då.

"VI ÄR SÅ STOL­TA

ÖVER NICK"

Nick Car­ter ska bli far­sa! Han och hust­run Lau­ren Kitt vän­tar smått för förs­ta gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.