FA­MIL­JEN SOM PÅ SKAN­DA­LER

Veckans NU! - - STREET STYLE -

De är över­allt – på tv, i ra­dio, i tid­ning­ar och i so­ci­a­la me­di­er. Vi pra­tar för­stås om fa­mil­jen Kar­dashi­an, som med sitt va­ru­mär­ke väx­er sig allt star­ka­re. Vec­kans NU! har gjort en djup­dyk­ning i kla­nen som har ta­git över värl­den – med hjälp av fe­ta tid­nings­ru­bri­ker.

All­ting bör­jar 2007 när en sex­film som Kim Kar­dashi­an, då 27, är med i läc­ker ut. Vi­de­on, som döps till ” Kim K su­pers­tar”, har hon och då­va­ran­de pojkvännen Ray J spe­lat in fy­ra år ti­di­ga­re men den ham­nar i fel hän­der – det är i al­la fall vad Kim häv­dar när hon stäm­mer pro­duk­tions­bo­la­get Vi­vid en­ter­tain­ment, som är fö­re­ta­get som säl­jer fil­men. Ef­ter ett tag går Kim med på en för­lik­ning och får cir­ka 40 mil­jo­ner kro­nor av bo­la­get. Ett halv­år se­na­re har re­a­li­ty­se­ri­en ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” pre­miär på tv- ka­na­len E! Se­ri­en do­ku­men­te­rar Kim och hen­nes fa­miljs liv i Be­ver­ly Hills. I pro­gram­met med­ver­kar Kims mam­ma Kris Jen­ner, idag 60, styv­pap­pa Cait­lyn ( då Bru­ce), idag 66, syst­rar­na Khloé, idag 31, och Kourt­ney, idag 36, bro­dern Rob, idag 28, samt halv­syst­rar­na Ken­dall, idag 20, och Ky­lie, idag 18. ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” blir en suc­cé och med­för ge­nom åren fle­ra oli­ka spi­noff­se­ri­er som ” Kourt­ney and Kim ta­ke New York” och ” Kourt­ney and Kim ta­ke Mi­a­mi”.

72 DA­GARS ÄK­TEN­SKAP

Kim träf­far bas­ket­spe­la­ren Kris Hump­hri­es, idag 30, i ok­to­ber 2010 och de för­lo­var sig i maj 2011.

– Det trod­de jag ald­rig. Jag blev så choc­kad, be­rät­tar Kim när Kris fri­ar till hen­ne med en di­a­mant­ring värd näs­tan 20 mil­jo­ner kro­nor.

Tre må­na­der se­na­re gif­ter sig Kim och Kris i sin

Fa­mil­jen Kar­dashi­an är värl­dens kanske mest kän­da fa­milj. Syst­rar­na Khloé, Kourt­ney, Kim, Ken­dall och Ky­lie har till­sam­mans med mam­ma Kris byggt ett im­pe­ri­um på si­na eg­na namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.