RO­MAN­TIK I ROM!

JU­DE LAW HAR EN NY FLAM­MA

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Ivå­ras fick kvin­no­kar­len Ju­de Law, 42, sitt fem­te barn ef­ter en till­fäl­lig ro­mans med mo­del­len Cat­he­ri­ne Har­ding, 23. Se­dan dess har det dock bli­vit allt an­nat än stad­gat fa­mil­je­liv för Ju­de, som har fort­satt sitt vil­da sing­el­liv med oför­mins­kad styr­ka. Men nu ver­kar nå­got ha hänt. Stjär­nan har näm­li­gen fång­ats på bild när han slas­kar mu­le med en ny kvin­na i Rom – och hon sägs va­ra hans nya flick­vän.

– De var så sö­ta till­sam­mans. Det märk­tes att de var kä­ra, sä­ger ett ögon­vitt­ne en­ligt blog­ga­ren Perez Hil­ton.

RES­TE TILL ITA­LI­EN

Kvin­nan i frå­ga upp­ges va­ra psy­ko­lo­gen Philli­pa Co­an, 29. Hon och Ju­de ska ha ki­lat sta­digt ett tag och de har bland an­nat setts till­sam­mans i Lon­don upp­re­pa­de gång­er. För till­fäl­let be­fin­ner Ju­de sig i Ita­li­en för att spe­la in tv- se­ri­en ” The Young po­pe” och en­ligt upp­gift flög Philli­pa dit för att hål­la ho­nom säll­skap.

OTRO­GEN MED BARN­FLIC­KAN

Kanske har Ju­de änt­li­gen hit­tat kvin­nan han vill till­bringa res­ten av li­vet med. Ti­di­ga­re var stjär­nan som be­kant för­lo­vad med Si­en­na Mil­ler. Den re­la­tio­nen tog slut när Ju­de var otro­gen med barn­flic­kan 2005. För­hopp­nings­vis skö­ter han sig bätt­re den här gång­en!

Finns det nå­got bätt­re stäl­le för li­te hång­el än kär­le­kens hu­vud­stad Rom? Frå­ga ba­ra skå­dishun­ken Ju­de Law som ny­li­gen bjöd på mys i den ita­li­ens­ka skym­ning­en.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "DET MÄRK­TES ATT DE VAR KÄ­RA"

Puss på dig, min älsk­ling! Ju­de Law och nya flick­vän­nen Pihlli­pa Co­an såg minst sagt kär­vän­li­ga ut un­der en helg i Rom ny­li­gen.

De kun­de in­te hål­la hän­der­na

ifrån varand­ra och hång­la­de vilt ut­an­för sin bil.

På sisto­ne har pa­ret till­bring­at tid i Rom ef­tersom Ju­de hål­ler på att spe­la in en se­rie där, men de har ock­så setts till­sam­mans i Lon­don. Lo­ve is in the air!

Pa­ret såg kär­vän­li­ga ut även för någ­ra vec­kor se­dan. En­ligt upp­gift är Ju­de re­do att läm­na det vil­da ung­karls­li­vet bakom sig nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.