MI­LA & ASHTONS KÄR­LEK­S­KRIS! FÖR­SÖ­KER RÄD­DA ÄK­TEN­SKA­PET MED EN BE­BIS

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Svartsjuka kan lätt ska­pa pro­blem i vil­ket för­hål­lan­de som helst. In­te ens kän­di­sar­na kom­mer un­dan. Nu är det Ashton Kut­cher och Mi­la Ku­nis som har fått sto­ra pro­blem…

Mi­la Ku­nis, 32, och Ashton Kut­cher, 37, är helt klart ett av Hol­ly­woods gul­li­gas­te par. Ef­ter att träf­fats un­der in­spel­ning­ar­na av ” That ' 70s show” på 90- ta­let och bli­vit till­sam­mans 2012 gjor­de de änt­li­gen slag i sa­ken och gif­te sig i som­ras. Men bakom ku­lis­ser­na kna­kar det re­dan re­jält i kär­leks­fo­gar­na. Mi­la ska ha va­rit svart­sjuk un­der he­la för­hål­lan­det, men på sisto­ne ska det ha nått nya ni­vå­er och nu upp­ges äk­ten­ska­pet va­ra i re­jäl gung­ning.

– Hon går ige­nom hans te­le­fon re­gel­bun­det. Hon li­tar in­te alls på ho­nom, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

VA­RIT OTRO­GEN FÖR­UT

Det kanske in­te är så kons­tigt att Mi­la oro­ar sig för ma­kens fö­re­ha­van­den ef­tersom hans för­hål­lan­de med ex­et De­mi Mo­o­re tog slut ef­ter en re­jäl otro­hets­skan­dal, men Ashton vill in­te kän­nas vid hen­nes oro.

– Han kän­ner sig sviken av Mi­la ef­tersom hon in­te li­tar på ho­nom, sä­ger käl­lan.

Nu upp­ges Ashton dock ha en bril­jant plan på gång för att räd­da fa­mil­jelyc­kan.

– Han vill att de skaf­far ett barn till. Han vill ha en stor fa­milj, sä­ger käl­lan.

FICK DOT­TERN FÖR ETT ÅR SE­DAN

Men Mi­la, som föd­de dot­tern Wy­att i ok­to­ber för­ra året, ver­kar in­te li­ka su­gen på att ut­ö­ka fa­mil­jen.

– Att va­ra gra­vid var nå­got av det job­bi­gas­te hon va­rit med om. Hon är in­te re­do att gå ige­nom det igen så­här nä­ra in­på, sä­ger käl­lan.

Nu åter­står ba­ra att se vem som får sista or­det i fa­mil­jen Ku­nis- Kut­cher – och om de lyc­kas re­da ut si­na äk­ten­skap­li­ga pro­blem med el­ler ut­an en be­bis till.

"HON LI­TAR IN­TE ALLS PÅ HO­NOM"

I som­ras gif­te sig Mi­la Ku­nis och Ashton Kut­cher, men en­ligt upp­gift har äk­ten­ska­pet re­dan bör­jat kna­ka i fo­gar­na.

Men Ashton har kom­mit på en idé för att räd­da äk­ten­ska­pet. Han vill ut­ö­ka fa­mil­jen med ett barn till. Mi­la ska dock in­te va­ra li­ka tag­gad. ” Att va­ra gra­vid var nå­got av det job­bi­gas­te hon va­rit med om och hon är in­te re­do att gå ige­nom det igen”, sä­ger käl­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.