BRÖL­LOP FÖR MA­RY- KA­TE OL­SEN!

EF­TER SUPERROMANTISKA FRIERIET

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Trots den sto­ra ål­ders­skill­na­den har fa­shio­nis­tan Ma­ry- Ka­te Ol­sens för­hål­lan­de med 17 år äld­re Oli­vi­er Sar­kozy hål­lit. Nu tar de näs­ta steg i re­la­tio­nen.

Ma­ry- Ka­te Ol­sen, 29, och fäst­man­nen Oli­vi­er Sar­kozy, 46, har va­rit för­lo­va­de se­dan i bör­jan av för­ra året och nu är änt­li­gen en vig­sel på gång.

– De kom­mer att gif­ta sig näs­ta som­mar. Det lu­tar åt ett ju­ni­bröl­lop i Hamp­tons, sä­ger en käl­la en­ligt Us Ma­ga­zi­ne.

ENORM RING

En­ligt upp­gift fri­a­de Oli­vi­er till sin unga flick­vän med en enorm di­a­mant­ring från Car­ti­er, som han ha­de in­för­skaf­fat på auk­tion för näs­tan 700 000 kro­nor. Själ­va frieriet ska ha va­rit väl­digt ro­man­tiskt. Se­dan dess ska pa­ret dock ha pla­ne­rat om den sto­ra da­gen fle­ra gång­er.

– De har änd­rat sig an­gå­en­de bröl­lo­pet så många gång­er att in­te ens hen­nes fa­milj häng­er med i sväng­ar­na, sä­ger käl­lan.

Oav­sett vad så ver­kar pa­rets nä­ra och kä­ra va­ra ex­al­te­ra­de över det kom­man­de gif­ter­må­let.

– Ma­ry- Ka­te är ro­lig och rar. Oli­vi­ers vän­ner för­står verk­li­gen vad han ser hos hen­ne, sä­ger käl­lan och for­stät­ter:

– Hen­nes fa­milj tyc­ker att Oli­vi­er är det bäs­ta som har hänt hen­ne. De äls­kar ho­nom!

SA NEJ FÖRST

Men Ma­ry- Ka­te själv har in­te all­tid va­rit li­ka över­ty­gad om att hon vill bli Oli­vi­ers fru. I mars 2014 ska hon ha tac­kat nej till hans förs­ta fri­e­ri.

– Hon var in­te re­do då. Hon vil­le först va­ra helt sä­ker på att han var bra för hen­ne, sä­ger käl­lan.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"RING­EN KOS­TA­DE 700 000 KRO­NOR"

Bröl­lopslyc­ka för fa­shio­nis­tan Ma­ry- Ka­te Ol­sen och hen­nes fäst­man Oli­vi­er Sar­kozy. Pa­ret ska näm­li­gen gif­ta sig näs­ta som­mar.

Ål­ders­skill­na­den mel­lan 29- åri­ga Ma­ry- Ka­te och 46- åri­ga Oli­vi­er har gett upp­hov till myc­ket skep­sis, men pa­ret ver­kar va­ra lyck­li­ga med varand­ra.

Idag är Ma­ry- Ka­te och Ashley rik­ti­ga mo­de­i­ko­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.