KAR­RUE­CHE LIG­GER MED ROB KAR­DASHI­AN!

FRI­ENDS WITH BE­NE­FITS

Veckans NU! - - MIX - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

Ibland ver­kar det som om ce­leb­sen lå­nar varand­ras ex till hö­ger och väns­ter. Nu sägs Chris Browns fö­re det­ta tjej Kar­rue­che Tran ha lagt van­tar­na på Kar­dashi­an- bror­san Rob.

Ro­bert Kar­dashi­an, 28, har hål­lit sig bor­ta från ramp­lju­set länge. Det sägs att re­a­li­ty­bror­san har mått då­ligt över sin vikt och där­för gömt sig hem­ma och väg­rat vi­sa sig ute. In­te ens när sto­ra­sys­ter Kim gif­te sig för­ra som­ma­ren vil­le Rob kom­ma. Nu är han dock på ta­pe­ten igen, ef­tersom det sägs att han har bör­jat träf­fa Chris Browns gam­la flam­ma Kar­rue­che Tran, 27.

BA­RA SEX

En­ligt upp­gift har Rob och Kar­rue­che träf­fats fle­ra gång­er de se­nas­te åren. – var­je gång som Kar­rue­che ha­de en pa­us från Chris Brown träf­fa­de hon Rob, sä­ger en käl­la i OK! Ma­ga­zi­ne.

Men stj är­nor­na är in­te kä­ra i varand­ra, i al­la fall in­te om man frå­gar mo­del­len.

– Hon är ba­ra in­tres­se­rad av att lig­ga med ho­nom. Hon vill ba­ra va­ra KK, sä­ger käl­lan.

Då gäl­ler det att du lig­ger i or­dent­ligt, Rob. Bok­stav­ligt ta­lat.

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R "DE HAR TRÄF­FATS FLE­RA GÅNG­ER"

Nytt par i Dröm­fa­bri­ken – el­ler ja, nytt par som har sex i al­la fall. Det sägs att Kar­rue­che Tran och Rob Kar­dashi­an bru­kar go­sa mel­lan la­ka­nen! "Hon vill ba­ra va­ra KK", sä­ger en käl­la.

Kar­rue­ches ex Chris Brown, 26.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.