Bye bye, so long!

Veckans NU! - - NEWS - NU!- re­dak­tio­nen, vec­kansnu@fri­da­for­lag.se

Den här hös­ten kom­mer san­ner­li­gen att gå till histo­ri­en som den då al­la i Hol­ly­wood gjor­de slut. He­la ti­den. Kol­la ba­ra här…

Skå­di­sar­na Andrew Gar­fi­eld och Em­ma Sto­ne åter­före­na­des gans­ka ny­li­gen, men det var visst ing­en bra idé. Nu har den gul­li­ga du­on näm­li­gen gått skil­da vägar – igen.

Drew Bar­ry­mo­re fick in­te äk­ten­ska­pet med Will Ko­pel­man att hål­la. Det här var ak­tri­sens tred­je, frå­gan är om hon kom­mer gif­ta sig igen nå­gon gång el­ler om hon har gett upp nu?

En rik­tigt kär­lek­s­kris har upp­stått mel­lan Ashton Kut­cher och Mi­la Ku­nis. Mi­la sägs va­ra ga­let svart­sjuk och Ashton vill räd­da äk­ten­ska­pet på ett gans­ka kon­tro­ver­si­ellt sätt…

Vi hop­pas att du har tur i kär­lek och att du kom­mer att gil­la det­ta fullspäc­ka­de num­mer av Sve­ri­ges störs­ta kändistidning!

So­fia, Anja, Pau­li­na & Bel­la

SI­DAN

66

SI­DAN

82

SI­DAN

46

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.