EXEN TA­LAR UT

Veckans NU! - - NEWS -

Som sagt oro­ar sig många av Char­li­es sex­u­el­la er­öv­ring­ar nu för att ha bli­vit smit­ta­de av stjär­nan, men en som stäl­ler sig bakom ho­nom är skå­di­sens ex tilli­ka bor­dell­mam­man Hei­di Fleiss, som känt Char­lie se­dan 90- ta­let.

– Jag skul­le gif­ta mig med ho­nom idag om han frå­ga­de, det spe­lar ing­en roll att han har hiv. Jag tror att han kom­mer att bli en vik­tig fö­re­bild för and­ra med sjuk­do­men, sä­ger hon en­ligt saj­ten Daily Mail.

Char­lie har ti­di­ga­re va­rit gift med Broo­ke Mu­el­ler, De­ni­se Ri­chards och Don­na Pe­e­le.

– De har ve­tat om hans till­stånd länge, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten In­de­pen­dent.

"JAG HAR LE­GAT

MED ÖVER 5000 KVIN­NOR" Char­lie har själv be­rät­tat att han har le­gat med över 5000 kvin­nor och en­ligt upp­gift ska han ha haft sex med fle­ra av dem ef­ter att ha fått sin hiv- di­a­gnos. Här ses han på en lätt­klädd fest på Ha­waii.

Char­lie har en lång Hol­ly­wood­kar­riär bakom sig. Han slog ige­nom på 80- ta­let. Här ses han till­sam­mans med pap­pa Mar­tin Sheen, 75, som även han är skå­dis.

1995 gif­te sig Char­lie med kär­le­ken Doo­na Pe­e­le. Äk­ten­ska­pet höll dock ba­ra i ett år och där­ef­ter på­bör­ja­de stjär­nan sitt de­ka­den­ta liv med strip­por, dro­ger och fest.

En­ligt upp­gift ska ing­en av Char­li­es ex­fru­ar el­ler fem barn va­ra smit­ta­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.