MOSS PÅ MYSDEJT

MO­DEL­LEN OCH ÄLS­KA­REN VI­SAR SIG ÖP­PET

Veckans NU! - - NEWS - AV: ANJA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Trots att hon är gift med Ja­mie Hin­ce har Ka­te Moss skaf­fat sig en ung kil­le att ha li­te kul med. Ny­li­gen tog mo­del­len med sig hun­ken ut på re­stau­rang.

Som Veckans NU! av­slö­ja­de i för­ra num­ret har Ka­te Moss, 41, skaf­fat sig en äls­ka­re i toy­boy­en Niko­lai von Bis­marck, 28. En­ligt upp­gift har Niko­lai fått ett eget rum i mo­del­lens käl­la­re så att hon ska kun­na träf­fa ho­nom och ha li­te kul när hon vill. Nu ver­kar re­la­tio­nen dock ha bli­vit mer se­ri­ös, för den se­nas­te ti­den har Ka­te och äls­ka­ren vi­sat sig ute till­sam­mans.

"HANS TAJ­MING ÄR PER­FEKT"

Ny­li­gen fång­a­des du­on på bild när de ha­de en my­sig dejt till­sam­mans på sushire­stau­rang­en Jin Kichi i Lon­don. Ka­te och Niko­lai satt göm­da vid ett bord längst in i lo­ka­len och såg ut att ha en se­ri­ös dis­kus­sion med varand­ra. Kanske pra­ta­de de om det fak­tum att mo­del­len fort­fa­ran­de är gift med Ja­mie Hin­ce, 46 – även om de ska ha flyt­tat isär

– Sa­ker och ting är väl­digt job­bi­ga med Ja­mie, minst sagt. Men Ka­te är in­te ty­pen som går om­kring hem­ma i mor­gon­rock och grå­ter, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Daily Mai och fort­sät­ter:

– Niko­lais taj­ming är per­fekt. Han dök upp pre­cis när Ka­te le­ta­de ef­ter nå­gon att skrat­ta med för att gö­ra li­vet li­te ro­li­ga­re igen.

GICK PÅ BIO

Ef­ter mid­da­gen gick Ka­te och Niko­lai på bio till­sam­mans och såg en­ligt upp­gift den nya Ja­mes Bond- fil­men ” Spect­re”. Du­on gick tätt ihop och såg ut att ha en här­lig kväll.

Äls­ka­ren har fått kom­ma ut! Mo­del­len Ka­te Moss fång­a­des ny­li­gen på bild till­sam­mans med sin toy­boy Niko­lai von Bis­marck, som hon an­nars sägs göm­ma i ett rum i käl­la­ren. Ka­te och den 13 år yng­re Niko­lai sågs äta en ro­man­tisk mid­dag till­sam­mans i Lon­don. Du­on göm­de sig längst in­ne i ett hörn av re­stau­rang­en, men blev upp­täck­ta än­då.

"DE KUN­DE IN­TE DÖL­JA SI­NA KÄNS­LOR

FÖR VARAND­RA"

Ef­ter ma­ten gick du­on på bio. Un­der den my­si­ga pro­me­na­den gick de tätt ihop och kun­de in­te döl­ja si­na käns­lor för varand­ra.

Ka­te är fort­fa­ran­de gift med mu­si­kern Ja­mie Hin­ce. Han sägs dock ha flyt­tat ut från de­ras ge­men­sam­ma hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.