GWEN STE­FA­NI BLA­KE SHEL­TON

DET ÄR OF­FI­CI­ELLT!

Veckans NU! - - MIX -

Ing­en såg det kom­ma. ” The Vo­ice”- kol­le­gor­na Gwen Ste­fa­ni och Bla­ke Shel­ton är kä­ra!

– Jag tyc­ker att han är het, sä­ger Gwen.

Vi äls­kar när ett nytt Hol­ly­wood­par bil­das och för­gyl­ler vå­ra liv. No Doubt- sång­ers­kan Gwen Ste­fa­ni, 46, och country­ar­tis­ten Bla­ke Shel­ton, 39, dejtar! Bå­da stjär­nor­na av­slu­ta­de si­na äk­ten­skap med re­spek­ti­ve ex i år. Gwen skil­de sig från Ga­vin Ross­da­le, 50, i au­gusti. De var gif­ta i 13 år och till­sam­mans har de tre barn. Bla­ke, som är re­la­tivt okänd i Sve­ri­ge men som är en stor stjär­na i countryäls­kan­de USA, gick skil­da vägar från Mi­ran­da Lam­bert, 32, i ju­li i år.

– Gwen och Bla­ke är vän­ner se­dan länge och

"BÅ­DA AV­SLU­TA­DE

SI­NA TI­DI­GA­RE ÄK­TEN­SKAP I ÅR" Gwen Ste­fa­ni har hit­tat en ny man – och det är ing­en mind­re än ” The Vo­ice”- kol­le­gan Bla­ke Shel­ton!

Du­on har en­ligt upp­gift pre­cis bör­jat dej­ta, vil­ket ny­li­gen be­kräf­ta­des av Gwens re­pre­sen­tant. På en Hal­lo­ween­fest togs den här bil­den där man ser Bla­ke ( iförd blond pe­ruk) hål­la om sång­ers­kan.

Bla­ke är en stor country­ar­tist i hem­lan­det USA. Han och Gwen har job­bat ihop i un­ge­fär ett år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.