BRANGELINAS GAL­NA BARN­UPP­FOST­RAN

Veckans NU! - - MIX -

Ange­li­na och Brad har en hel flock med barn hem­ma – när­ma­re be­stämt sex styc­ken. Nu av­slö­jar en av pa­rets fö­re det­ta barn­flic­kor att stjär­nor­na har en väl­digt okon­ven­tio­nell in­ställ­ning till barn­upp­fost­ran.

– De le­ver som i ett hip­pi­e­sam­häl­le näs­tan he­la ti­den. Angie tror in­te på reg­ler. Hon tyc­ker att det är vik­tigt att bar­nen har fri­het, men det fun­kar in­te all­tid så bra, sä­ger barn­flic­kan en­ligt Star Ma­ga­zi­ne.

En­ligt upp­gift har Angi­es li­be­ra­la in­ställ­ning även på­ver­kat bar­nens ut­bild­ningsni­vå i sko­lan.

– Hon vill in­te att bar­nen ska be­hö­va föl­ja sche­man, så de får lä­sa de äm­nen de tyc­ker är ro­li­ga och skip­pa de and­ra. Men är­ligt ta­lat, de kom­mer ju ald­rig be­hö­va sö­ka van­li­ga jobb så vad spe­lar det för roll? sä­ger barn­flic­kan.

"HON FÅR IN­TE I SIG NÅ­GON

NÄ­RING" Ti­di­ga­re i år be­rät­ta­de skå­di­sen öp­pet om si­na häl­so­pro­blem. Stjär­nan har ope­re­rat bort bå­da si­na bröst, samt si­na ägg­stoc­kar, för att und­vi­ka att drab­bas av can­cer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.