EF­TER BURKASKANDALEN GI­SE­LE KAN IN­TE DÖL­JA PLASTIKOPERATIONEN!

Veckans NU! - - MIX - AV: ANJA KÄLLSTEDT FOTO: FAMEFLYNET, IBL- AOP

Nu vi­sar mo­del­len Gi­se­le Bündchen sig i bi­ki­ni för förs­ta gång­en se­dan i som­ras då plastikryktena tog fart.

– Det är up­pen­bart att hon har ope­re­rat brös­ten, skri­ver tid­ning­en Daily Mail.

Iju­li be­sök­te Gi­se­le Bündchen, 35, en plastik­ki­rurg i Pa­ris, men maske­ra­de sig då med en bur­ka för att in­te bli igen­känd – nå­got hon blev starkt kri­ti­se­rad för.

– Hon bär den he­li­ga bur­kan av en då­lig an­led­ning, sa en käl­la då i tid­ning­en Page Six.

När mo­del­len ny­li­gen fång­a­des på bild på stran­den kun­de hon in­te läng­re döl­ja vad hon gjor­de på skön­hets­kli­ni­ken, stjär­nans bröst såg näm­li­gen ut att ha vux­it fle­ra stor­le­kar. En­ligt upp­gift vil­le Gi­se­le läg­ga in im­plan­tat för att hon tyck­te att tut­tar­na var häng­i­ga ef­ter två gra­vi­di­te­ter.

SE­MES­TER MED BAR­NEN

Den fö­re det­ta Victo­ria's sec­ret- mo­del­len vi­sa­de sin nya kropp i en färg­glad Me­lis­sa Oda­bash- bi­ki­ni i Bra­si­li­en där hon var på se­mes­ter med so­nen Ben­ja­min, 5, och dot­tern Vi­vi­an, 2.

– Det är up­pen­bart att hon har ope­re­rat brös­ten, skri­ver tid­ning­en Daily Mail.

"HON SER FAN­TAS­TISK UT"

Stjär­nan har ti­di­ga­re häv­dat att hon in­te skul­le kun­na läg­ga sig un­der kni­ven.

– Ald­rig i li­vet. Jag frå­ga­de min mam­ma om hon kun­de tän­ka sig att gö­ra det och hon sa ” Det tog mig 58 år att se ut så­här, tror du att jag kom­mer att för­stö­ra det nu?”. Hon ser fan­tas­tisk ut så jag hop­pas att jag kom­mer att se li­ka­dan ut, sa Gi­se­le i en in­ter­vju när hon var 27 år.

Men det var då…

Det var un­der en se­mes­ter i Bra­si­li­en med bar­nen Vi­vi­an och Ben­ja­min som mo­del­len vi­sa­de upp si­na nya tut­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.