ÅL­DERS­SKILL­NAD

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN -

När man ser des­sa par kan man näs­tan tro att de är för­äl­der och barn, men i själ­va ver­ket är de till­sam­mans. Spa­na in stjär­nor­na som in­te tyc­ker att kär­le­ken har nå­gon ål­der.

MA­RY- KA­TE OL­SEN & OLI­VI­ER SAR­KOZY

Många höj­de för­vå­nat på ögon­bry­nen när de såg "Hu­set fullt"- skå­di­sen Ma­ry- Ka­te, 29, och pojk­vän­nen Oli­vi­er, 46, till­sam­mans förs­ta gång­en. – Han ser ut att va­ra hen­nes pap­pa, sä­ger en käl­la en­ligt Us Ma­ga­zi­ne. Men kär­le­ken hål­ler i sig och pa­ret pla­ne­rar en­ligt upp­gift att gif­ta sig näs­ta år.

BEN FOS­TER & RO­BIN WRIGHT

"House of cards"- stjär­nan Ro­bin, 49, har in­te ba­ra en fram­gångs­rik skå­dis­kar­riär, hon har ett fan­tas­tiskt sex­liv ock­så. Det se­na­re tac­kar hon pojk­vän­nen Ben, 35, för.

– Jag har ald­rig va­rit lyck­li­ga­re än jag är idag. Det kanske är väl­digt tje­jigt att sä­ga det, men jag har ald­rig skrat­tat mer, läst mer el­ler kom­mit mer än med Ben, sä­ger Ro­bin i tid­ning­en Va­ni­ty Fair.

JA­MES WOODS & KRIS­TEN BAUGUESS

Skå­di­sen Ja­mes, 68, gil­lar lammkött bå­de på tall­ri­ken och i säng­en. 2013 träf­fa­de han Kris­ten, idag 22 – ef­ter att han ha­de gjort slut med den då 26 år gam­la Ashley Ma­di­son som han var ihop med i sju år.

JOHN­NY DEPP & AM­BER HEARD

Trots ål­ders­skill­na­den på 23 år tän­ker skå­dishun­ken John­ny, 52, ald­rig på att hans fru Am­ber, 29, är yng­re än han.

– Jag har myc­ket livs­er­fa­ren­het, men det känns in­te som att jag står över hen­ne el­ler är hen­nes men­tor. Det känns sna­ra­re som att hon är den som in­spi­re­rar mig, har stjär­nan be­rät­tat om de­ras för­hål­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.