EVA MEN­DES OCH FA­MIL­JEN PÅ HAL­LO­WEEN­FEST HÄR VI­SAR RY­AN GOS­LING UPP DOT­TERN!

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP, BULLS

De är kän­da för att va­ra så hem­li­ga som det ba­ra går, Ry­an Gos­ling och Eva Men­des. Men nu vet vi änt­li­gen hur dot­tern Es­me­ral­da ser ut!

Den 12 sep­tem­ber 2014 kom 35- åri­ge Ry­an Gos­ling och 41- åri­ga Eva Men­des dot­ter Es­me­ral­da till värl­den. Skå­dis­pa­ret är rik­tigt må­na om sitt pri­vat­liv – så till den mil­da grad att ing­en viss­te att Eva var gra­vid för­rän hon var i sjun­de må­na­den. Se­dan dess har vi in­te sett till det lil­la till­skot­tet, men på hal­lo­ween i slu­tet av ok­to­ber kom he­la fa­mil­jen ut­spö­ka­de för att gå en bus el­ler go­dis- run­da i Pa­sa­de­na, Hollywood.

VAR FÖR­KLÄD­DA

Ry­an ha­de täckt an­sik­tet med en döskal­le­mask och bar på dot­tern me­dan Eva ha­de må­lat an­sik­tet i vit och svart färg. Lil­la Es­me­ral­da, 1, ha­de även hon fått li­te an­sikts­mål­ning av för­äld­rar­na samt en li­ten dräkt med ett ske­lett på. Eva och Ry­an såg bå­da gla­da och av­slapp­na­de ut, och vid ett till­fäl­le lyf­te Ry­an på masken så att man kun­de se att det verk­li­gen var han där un­der.

"ÄR UT­MAT­TAD"

Eva har be­rät­tat li­te om hur bra men sli­tigt li­vet som små­barns­mam­ma är för hen­ne.

– Jag är to­talt ut­mat­tad. Jag som trod­de att mi­na gal­na nät­ter var över, men de här är någ­ra av de gal­nas­te nät­ter­na jag har haft, sa stjär­nan i tid­ning­en Vi­o­let Grey i bör­jan av året. Även Ry­an har om­fam­nat fa­mil­je­li­vet. – Han vil­le bli pap­pa så länge. Nu tar han till va­ra på var­je mi­nut, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Pe­op­le.

"HAN TAR TILL VA­RA PÅ VAR­JE MI­NUT"

Änt­li­gen! Nu vi­sar Ry­an Gos­ling och Eva Men­des upp dot­tern Es­me­ral­da för förs­ta gång­en, över ett år ef­ter att hon fötts. Tri­on var på bus el­ler go­dis- run­da un­der hal­lo­ween.

Eva och Ry­an är väl­digt pri­va­ta, och ses näs­tan ald­rig till­sam­mans of­fent­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.