BLA­KE LIVELYS KROPPS­FÖR­VAND­LING

HOT MA­MA!

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, BULLS

Hon är fram­gångs­rik, vac­ker och gift med en rik­tig hunk. Dess­utom ver­kar Bla­ke Li­vely ha be­lö­nats med en ex­tra­or­di­när äm­nes­om­sätt­ning. Så­här ser "Gos­sip girl"stjär­nan ut el­va må­na­der ef­ter föd­seln av dot­tern Ja­mes.

Bla­ke Li­vely, 28, blev mam­ma för mind­re än ett år se­dan, men av gra­vi­di­tets­ki­lo­na syns in­te ett spår. Istäl­let är skå­de­spe­lers­kan, som är gift med Ry­an Rey­nolds, 39, i bätt­re form än nå­gon­sin. Un­der in­spel­ning­en av fil­men ” The Shal­lows” i Austra­li­en vi­sa­de hon upp en ga­let välträ­nad kropp på stran­den. Stjär­nans fi­gur ver­kar dess­utom ha ge­nom­gått en an­nan för­vand­ling.

– Hen­nes bröst är enor­ma, myc­ket stör­re än de var för­ut, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en NW.

PLASTIKRYKTEN

I april be­rät­ta­de Bla­ke att hen­nes kropp för­änd­ra­des ra­di­kalt un­der och ef­ter gra­vi­di­te­ten. – Mi­na bröst änd­rar stor­lek var­je dag, be­ro­en­de på hur myc­ket mjölk det är i dem, sa hon då i tid­ning­en Pe­op­le.

Men plastik­ki­rur­gen Dr Laith Bar­nou­ti tror att skå­de­spe­lers­kan kan ha hjälpt si­na be­hag li­te på vägen.

– Det ser de­fi­ni­tivt ut som att hon har för­sto­rat brös­ten. Hon har för­mod­li­gen gått från en b- ku­pa till en d- ku­pa, sä­ger han.

TRÄ­NAR FÖR­SIK­TIGT

Oav­sett vad så har Bla­kes mam­ma­k­ropp väckt myc­ket upp­märk­sam­het – och av­und – run­tom i värl­den, nå­got som stjär­nan själv in­te ver­kar läg­ga sär­skilt myc­ket vikt vid.

– Krop­pen går ige­nom sto­ra för­änd­ring­ar när man är gra­vid och fö­der barn. Just nu hål­ler jag mig till för­sik­tig trä­ning. Jag ha­tar gym­met, så jag tar hell­re en pro­me­nad el­ler cyklar en sväng, be­rät­ta­de hon i april.

Att Bla­ke Li­vely var gra­vid för ett år se­dan är svårt att tro när man ser de här bil­der­na. Skå­de­spe­lers­kan be­fin­ner sig just nu i Austra­li­en för att spe­la in fil­men ” The Shal­lows”. "HEN­NES BRÖST

HAR VÄXT"

Ny­li­gen vi­sa­de stjär­nan upp en näs­tan ir­ri­te­ran­de välträ­nad kropp un­der en av in­spel­nings­da­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.