SEX­SCE­NER

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN -

Du vet de där rykande he­ta kär­leks­stun­der­na på film som får en att öns­ka att verk­lig­he­ten var li­ka­dan? Här kom­mer san­ning­en om vad som egent­li­gen hän­der un­der in­spel­ning­ar­na – och den är allt an­nat än sex­ig.

MA­KEN RE­GIS­SE­RA­DE AN­VÄN­DE MUFFKUDDE

” Sha­me­less”- stjär­nan Em­my Ros­sum, 29, har sär­skil­da trick för att för­hind­ra de ro­man­tis­ka filmsce­ner­na från att spå­ra ur.

– Det ska va­ra re­a­lis­tiskt men ibland blir det näs­tan för verk­lig­hets­tro­get. Jag bru­kar an­vän­da en kud­de där ne­re som gör att ing­et kan slin­ka in av miss­tag, har hon sagt i tv- pro­gram­met ” Chel­sea la­tely”.

RI­TA­DE GUB­BAR PÅ BRÖS­TEN

När Ry­an Rey­nolds, 39, och 31, skul­le spe­la in en het scen i fil­men ” The Change- up” upp­stod en pin­sam si­tu­a­tion. Oli­via ha­de näm­li­gen ri­tat gla­da gub­bar på si­na bröst­skydd, vil­ket fick Ry­an att tap­pa fatt­ning­en helt.

– Jag viss­te in­te var jag skul­le pla­ce­ra hän­der­na så jag la dem på de gla­da gub­bar­na. Helt plöts­ligt står jag där med hän­der­na på hen­nes bröst och har glömt bort varen­da re­plik jag nå­gon­sin haft i nå­gon film, in­klu­si­ve den vi höll på att spe­la in, har Ry­an be­rät­tat i ” The To­night show”.

"MAM­MA TIT­TA­DE PÅ"

I ung­doms­fil­men ” Su­per­bad” spe­lar Christop­her Mintz- Plas­se, idag 26, den här­li­ga nör­den Mclo­vin, som till sin sto­ra lyc­ka får till det med en het tjej.

– Ef­tersom jag var 17 år un­der in­spel­ning­ar­na var min mam­ma tvung­en att va­ra med un­der min sex­scen. Så där låg jag och ha­de låt­sas- sex in­för min egen mam­ma, har han be­rät­tat för tid­ning­en GQ.

SVET­TA­DE NER MOT­SPE­LERS­KAN

Un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” Maps to the stars” var Ro­bert Pattin­son, 29, med om en minst sagt svet­tig si­tu­a­tion till­sam­mans med sin mot­spe­la­re Ju­li­an­ne Mo­o­re, 55.

– Det var så sjukt varmt. Jag svet­ta­des som en jäk­la gal­ning och gjor­de allt för att hind­ra mitt svett från att drop­pa ner på hen­ne. Ef­teråt frå­ga­de hon mig om jag ha­de fått en pa­ni­kat­tack, sä­ger han en­ligt tid­ning­en Metro.

Oli­via Wil­de,

An­na Paquin, 33, har spe­lat in många in­ti­ma sce­ner i se­ri­en ” True blood”, men den mest obe­kvä­ma mås­te ha va­rit när hen­nes ma­ke Step­hen Moyer, 46, re­gis­se­ra­de hen­ne un­der en het scen med en an­nan man. I al­la fall en­ligt Step­hen.

– Det var sjukt att sä­ga till en an­nan per­son att ta min fru på brös­ten, och se­dan be hen­ne nju­ta av det, har han be­rät­tat en­ligt tid­ning­en Daily Mail.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.