JUS­TINS NYA TJEJ: JEN­NI­FER 2.0

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN -

Jus­tin har fått ett sub­si­tut att hänga med när han och Jen är ifrån varand­ra: en doc­ka av hu­strun – i na­tur­lig stor­lek. Det var un­der ett av­snitt av tv- pro­gram­met ” The El­len show”, som skå­de­spe­la­ren fick mot­ta Jen­ni­fer Aniston 2.0 i pre­sent.

– Så att du in­te ska sak­na din fru för myc­ket när hon är bor­ta, för­kla­ra­de El­len Dege­ne­res när hon läm­na­de över gå­van.

– Fan­tas­tiskt! ut­ro­pa­de Jus­tin.

"DET ÄR ING­EN TVE­KAN OM ATT DE ÄLS­KAR VARAND­RA" Pa­ret hål­ler glö­den vid liv ge­nom mas­sor av he­ta med­de­lan­den. ” De skic­kar sex­i­ga sms och bil­der på si­na vig­sel­ring­ar till varand­ra”, sä­ger käl­lan.

En­ligt upp­gift har för­hål­lan­det bli­vit myc­ket bätt­re se­dan Jen och Jus­tin be­stäm­de sig för att va­ra ifrån varand­ra mer. Och mo­bil­te­le­fo­ner­na har bli­vit de­ras bäs­ta vän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.