JOE JONAS DUM­PA­DE GIGI – ÖVER TE­LE­FON

TILL SLUT BLEV SVART­SJU­KAN FÖR MYC­KET…

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

In­te ens i Hollywood slu­tar al­la kär­leks­sa­gor lyck­ligt. Nu har Joe Jonas och hans mo­del­lan­de flick­vän Gigi Hadid gått skil­da vägar.

Fem må­na­der till­sam­mans blev det för mo­del­len Gigi Hadid, 20, och ar­tis­ten Joe Jonas, 26, in­nan för­hål­lan­det nåd­de vägs än­de. En­ligt upp­gift kom upp­brot­tet ut­an för­va­ring för stac­kars Gigi.

– Joe dum­pa­de hen­ne över te­le­fon, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

Det är in­te förs­ta gång­en som Joe tar den fe­ga vägen när han ska sät­ta punkt för en kär­leks­re­la­tion. 2008 gjor­de han slut med ton­års­för­äls­kel­sen – tilli­ka Gi­gis bäs­ta kom­pis – Tay­lor Swift på sam­ma sätt.

– Det var ett 27 se­kun­der långt te­le­fon­sam­tal, det mås­te va­ra nå­gon slags re­kord, har Tay­lor be­rät­tat i tv- pro­gram­met ” The El­len show”. För­hopp­nings­vis kan Gigi nu sö­ka stöd hos vä­nin­nan.

VAR SVART­SJUK

Bak­grun­den till upp­brot­tet ska va­ra Jo­es svart­sju­ka gente­mot Gi­gis ex­pojk­vän Co­dy Simp­son.

– Det för­hål­lan­det tog slut strax in­nan Gigi blev till­sam­mans med Joe. Hen­nes stän­di­ga tjat om Co­dy blev till slut för myc­ket för Joe, sä­ger käl­lan. Dess­utom vil­le mo­del­len en­ligt upp­gift in­te lä­ra kän­na Jo­es fa­milj. Istäl­let till­bring­a­de hon myc­ket tid med ex­pojk­vän­nens mam­ma och sys­ter.

– Joe kän­de att Gigi in­te pri­o­ri­te­ra­de ho­nom. Hon var in­te den stöt­tan­de flick­vän han ha­de hop­pats på, sä­ger käl­lan.

Oav­sett vil­ket tyc­ker vi att sång­a­ren ha­de kun­nat av­slu­ta re­la­tio­nen på ett schyssta­re sätt!

"HON TJA­TA­DE FÖR MYC­KET OM SITT EX"

Ett av Hol­ly­woods he­tas­te unga par är ett min­ne blott. Sång­a­ren Joe Jonas har näm­li­gen dum­pat Victo­ria's sec­ret- mo­del­len Gigi Hadid. Och han gjor­de det på värs­ta möj­li­ga sätt – över te­le­fon.

Joe och Gigi var till­sam­mans i näs­tan ett halv­år. Vi tyc­ker att Gigi för­tjä­na­de bätt­re än att bli dum­pad med ett te­le­fon­sam­tal.

Men visst var de gul­li­ga så länge det va­ra­de?

Joe var ti­di­ga­re till­sam­mans med Tay­lor Swift, 25. Hen­ne gjor­de han ock­så slut med via te­le­fon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.