I

Veckans NU! - - I BACKSPEGELN LANGLASNING I NU! -

no­vem­ber 2010 träf­far re­a­li­ty­stjär­nan Kim Kar­dashi­an, idag 35, bas­ket­spe­la­ren Kris Hump­hri­es, idag 30, och de bör­jar dej­ta. Tre må­na­der se­na­re går stjär­nor­na of­fi­ci­ellt ut med att de är till­sam­mans. Kris kas­tas snabbt in i Kims väl­do­ku­men­te­ra­de liv och var­je steg som pa­ret tar i för­hål­lan­det över­va­kas. Ka­me­ror­na är till ex­em­pel med i maj 2011 när Kris över­ras­kar Kim med att fria i hen­nes sov­rum ge­nom att ha skri­vit ” Vill du gif­ta dig med mig?” med ros­blad på mat­tan. När ring­en väl sit­ter på Kims vänst­ra ring­fing­er går det un­dan. Ba­ra 90 da­gar se­na­re kny­ter pa­ret näm­li­gen hy­mens band un­der vad som, även i Hollywood- mått mätt, bäst kan be­skri­vas som en svin­dyr histo­ria. Vig­seln och fes­ten kos­tar när­ma­re 70 mil­jo­ner kro­nor.

HAN BLEV RA­SAN­DE

Lyc­kan va­rar dock in­te länge. Ba­ra 72 da­gar ef­ter vig­seln läm­nar Kim in en skils­mäs­so­an­sö­kan.

– Jag sögs upp i he­la

Ing­en har väl mis­sat att Gwen Ste­fa­ni och Ga­vin Ross­da­le har skiljt sig ef­ter 13 år som gif­ta. Men 13 år är en evig­het i Hollywood. Här är någ­ra kän­di­säk­ten­skap som höll be­tyd­ligt kor­ta­re tid än så.

Kim ång­ra­de sig dock snabbt och ef­ter 72 da­gar som äk­ta makar gick de skil­da vägar.

Men tur var väl det, för en kort tid se­na­re träf­fa­de Kim sitt livs kär­lek, Ka­nye West, som hon idag vän­tar sitt and­ra barn till­sam­mans med.

Re­a­li­ty­stjär­nan tac­ka­de glatt ja och ba­ra tre må­na­der se­na­re var de man och hust­ru.

Bas­ket­spe­la­ren Kris fri­a­de till Kim 2011 ge­nom att gå ner på knä i hen­nes sov­rum, på en mat­ta täckt med ros­blad som for­ma­de or­den "vill du gif­ta dig med mig?".

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.