Kris­ti­der i Dröm­fa­bri­ken

Veckans NU! - - NEWS - Veckans NU!- re­dak­tio­nen, So­fia, Anja, Pau­li­na & Bel­la vec­kansnu@ fri­da­for­lag. se

V in­tern är här och med ky­lan och mörk­ret kom­mer en käns­la av dep­pig­het för många. Li­ka­dant är det i Hollywood där fle­ra av kän­di­sar­na nu har ham­nat i re­jä­la svac­kor.

Med ba­ra vec­kor kvar till för­loss­ning­en har gra­vi­da Kim Kar­dashi­an fått or­dent­lig vikt­pa­nik och mår rik­tigt då­ligt över hur hon ser ut.

Jus­tin Bie­ber har spå­rat ur igen. Den se­nas­te ti­den har sång­a­ren vi­sat upp rik­ti­ga di­va­fa­so­ner då han bland an­nat av­bru­tit en show på grund av vat­ten på sce­nen och skällt ut si­na fans när de in­te klap­pa­de i takt. Ben Aff­leck och Jen­ni­fer Gar­ner har den se­nas­te ti­den för­sökt ge sitt kros­sa­de äk­ten­skap mun mot mun- me­to­den. Nu har Ben dock gli­dit till­ba­ka i gam­la va­nor med att dric­ka och rag­ga på and­ra kvin­nor – och Jen­ni­fer har fått nog.

Som tur är hit­tar du in­te ba­ra mör­ka ny­he­ter i det här num­ret, ut­an även en drös här­li­ga histo­ri­er. Vad sägs till ex­em­pel om dröm­bröl­lop, be­bislyc­ka och ett nytt hett par?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.