RACHEL ZOES VIKTCHOCK SMA­LA­RE ÄN NÅ­GON­SIN

Veckans NU! - - BUSTED! - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

När stjärn­sty­lis­ten Rachel Zoe änt­ra­de rö­da mat­tan un­der en ga­la ny­li­gen rik­ta­des al­las blic­kar mot hen­ne. Men det be­rod­de in­te på hen­nes out­fit.

Det har cirk­lu­e­rat ät­stör­nings­ryk­ten kring Rachel Zoe, 44, i fle­ra år. När hon ny­li­gen be­sök­te Ba­by 2 ba­by- ga­lan i Ka­li­for­ni­en var hon mag­ra­re än nå­gon­sin.

– Hon ser de­fi­ni­tivt in­te frisk ut. Det kän­des som att hon skul­le gå sön­der om man nud­da­de hen­ne, sä­ger ett ögon­vitt­ne en­ligt tid­ning­en In Touch.

MA­KEN ORO­AR SIG

Med sig på ga­lan ha­de Rachel ma­ken Rodger Berman som hon har va­rit gift med i näs­tan 20 år och har bar­nen Sky­ler, 4 och Kaius, 2, till­sam­mans med. En­ligt upp­gift är han väl­digt oro­ad över hust­runs häl­sa. Själv häv­dar dock Zoe att det in­te är nå­gon fa­ra.

– San­ning­en är att jag ald­rig har sett mig som för smal. Ibland har jag sett bil­der på mig själv och re­a­ge­rat, men över­lag tyc­ker jag in­te att jag har pro­blem, sa hon i en in­ter­vju med tid­ning­en Har­per’s Ba­zaar för någ­ra år se­dan.

FÖR­SÖ­KER DÖL­JA KROP­PEN

Rachel har all­tid va­rit slank, men för ba­ra ett tag se­dan såg hon be­tyd­ligt mer häl­so­sam ut än idag. Strax ef­ter att de nya bil­der­na på stjär­nan spri­dits i me­di­er­na sågs hon till­sam­mans med so­nen Kaius i en lek­park i Los Ang­e­les. Då ha­de hon klätt sig i byl­si­ga klä­der, en­ligt upp­gift för att döl­ja sin kropp.

– Hen­nes ar­mar är sma­la­re än bar­nens, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

"DET KÄN­DES SOM ATT HON SKUL­LE

GÅ SÖN­DER" Kän­dis­de­sig­nern Rachel Zoe såg långt ifrån häl­so­sam ut när hon ny­li­gen änt­ra­de rö­da mat­tan un­der Ba­by 2 ba­by­ga­lan i Ka­li­for­ni­en.

Någ­ra da­gar ef­ter ga­lan spot­ta­des stjär­nan i en lek­park till­sam­mans med sin son Kaius. Då dol­de hon sin kropp i pö­si­ga klä­der.

” Det kän­des som att hon skul­le gå sön­der om man nud­da­de hen­ne”, sä­ger ett ögon­vitt­ne.

Rachels ma­ke Rodger Berman upp­ges va­ra myc­ket oro­ad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.