NYA UPP­GIF­TER OM GAVINS OTRO­HET LÅG MED ÄLS­KA­RIN­NAN – ME­DAN GWEN FÖD­DE HANS BARN

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Det bör­jar näs­tan bli tja­tigt. Det här med kän­da män som be­drar si­na fru­ar med barn­flic­kan allt­så. Se­nast i ra­den är en­ligt nya upp­gif­ter Gwen Stefanis ex­ma­ke Ga­vin Ross­da­le.

Ef­ter 13 år som gif­ta blev skils­mäs­san mel­lan Gwen Ste­fa­ni, 46, och Ga­vin Ross­da­le, 50, of­fent­lig i au­gusti i år. Nu läc­ker den smut­si­ga san­ning­en bakom det kros­sa­de äk­ten­ska­pet ut. En­ligt upp­gift ha­de Ga­vin en af­fär med pa­rets barn­flic­ka Mindy Mann.

– De pas­sa­de på över­allt. Han kun­de in­te kon­trol­le­ra sig, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Us We­ek­ly. Mindy ska dess­utom ha va­rit be­satt av Gwen. – Hon gjor­de allt för att se ut som Gwen, köp­te sam­ma klä­der som hon och blek­te hå­ret li­ka­dant, sä­ger käl­lan.

HIT­TA­DE NA­KEN­BIL­DER

Af­fä­ren ska ha på­gått se­dan 2012 och lett till fle­ra sto­ra bråk mel­lan Gwen och Ga­vin. Mindy upp­ges ha följt med Ga­vin på hans tur­né­er för att ta hand om bar­nen och då ska de ha haft sex med varand­ra i tur­né­bus­sen. Det störs­ta sve­ket ska dock ha va­rit när Gwen låg på BB in­för föd­seln av hen­nes och Gavins tred­je barn Apol­lo för­ra hös­ten.

– Me­dan Gwen föd­de smet Ga­vin iväg för att ha sex med Mindy, sä­ger käl­lan.

En­ligt Daily Mail ska Gwen ha kon­fron­te­rat ma­ken re­dan i feb­ru­a­ri i år, ef­ter att hon hit­tat bå­de sex- sms och na­ken­bil­der på barn­flic­kan i bar­nens Ipad. Nu upp­ges hon va­ra lät­tad över att san­ning­en har kom­mit fram.

KRÄ­VER UN­DER­HÅLL

Gwen och Ga­vin träf­fa­des för 20 år se­dan när de­ras band No Doubt re­spek­ti­ve Bush tur­ne­ra­de till­sam­mans. Stjär­nor­na har sö­ner­na Kingt­son, 9, Zu­ma, 6 och Apol­lo, 1, till­sam­mans och be­gär­de de­lad vård­nad om dem i sam­band med skils­mäs­san. Ga­vin har dock krävt ett re­jäl sum­ma peng­ar i äk­ten­skaps­skill­nad från sin för­mög­na ex­fru.

– Han vill ha minst 400 mil­jo­ner kro­nor i en klump­sum­ma, plus un­der­håll på 500 000 kro­nor var­je må­nad, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Som Veckans NU! rap­por­te­ra­de i för­ra num­ret har Gwen ny­li­gen hit­tat kär­le­ken i ” The Vo­ice”kol­le­gan Bla­ke Shel­ton, 39. För­hopp­nings­vis är han en bätt­re kil­le än Ga­vin.

"DE HA­DE EN AF­FÄR I TRE ÅR"

Su­per­pa­ret Gwen Ste­fa­ni och Ga­vin Ross­da­le gick ut med sin skils­mäs­sa i som­ras. Nu kom­mer nya upp­gif­ter om de smut­si­ga om­stän­dig­he­ter­na kring upp­brot­tet.

Mindy ska bland an­nat ha följt med Ga­vin på al­la hans tur­né­er och då ska de ha haft sex med varand­ra i tur­né­bus­sen.

Ga­vin var en­ligt upp­gift otro­gen med pa­rets barn­flic­ka Mindy Mann i tre år, vil­ket ska ha lett till fle­ra sto­ra bråk mel­lan ho­nom och Gwen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.