"FIFTY SHA­DES OF GREY "- HUN­KEN BLIR PAP­PA IGEN BA­BYLYC­KA FÖR JA­MIE DOR­NAN

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: ANJA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP, BULLS

Skå­de­spe­la­ren Ja­mie Dor­nan har fått en ti­dig julklapp: han ska bli två­barns­pap­pa! Tan­ken på att få barn har dock skrämt stjär­nan ti­di­ga­re…

Ifil­men ” Fifty sha­des of Grey” spe­lar han den sten­ri­ke ent­re­pre­nö­ren Christian Grey som in­le­der en ro­mans kryd­dad med BDSM- sex. I verk­lig­he­ten le­ver Ja­mie Dor­nan, 33, ett lugnt fa­mil­je­liv till­sam­mans med jämn­gam­la hu­strun Ame­lia War­ner och dot­tern Dul­ce, 2 – och snart ska tre bli fy­ra. Ny­li­gen sågs ma­kar­na pro­me­ne­ra arm i arm i Lon­don och Ame­li­as be­bis­bu­la syn­tes tyd­ligt.

SKRÄCK­FYLLT BLÖJ­BYTE

In­nan Ja­mie blev pap­pa förs­ta gång­en var han liv­rädd för att bli för­äl­der.

– En gång byt­te jag blö­ja på mitt sys­kon­barn i Hy­de Park och det var en myc­ket obe­hag­lig hän­del­se. Det var mer skit än jag ha­de sett i he­la mitt liv, sä­ger skå­di­sen och be­rät­tar att Ame­lia var med vid till­fäl­let.

– Jag sa att ” Det här kom­mer jag ald­rig att vän­ja mig vid”, men man gör det ut­an be­kym­mer, tilläg­ger stjär­nan.

Öv­ning ger fär­dig­het, Ja­mie!

"AME­LI­AS BE­BIS­BU­LA

SYN­TES TYD­LIGT"

Kvin­nor värl­den över trå­nar ef­ter den snyg­ge skå­di­sen Ja­mie Dor­nan – men han har ba­ra ögon för sin fru, Ame­lia War­ner. Och nu vän­tar de sitt and­ra barn till­sam­mans.

Ma­kar­na har se­dan ti­di­ga­re dot­tern Dul­ce som nu kom­mer att bli sto­ra­sys­ter.

Ja­mie är känd från fil­men "Fifty sha­des of Grey" där han spe­lar en roll som är långt ifrån den fa­mil­je­fa­der han egent­li­gen är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.