O

Veckans NU! - - I BACKSPEGLN -

prah Win­frey, idag 61, är ba­ra nio år gam­mal när en äld­re släk­ting kom­mer in i hen­nes rum och våld­för sig på hen­ne för förs­ta gång­en. Hon blir choc­kad och för­står att det är fel, men vå­gar in­te sä­ga nå­got. Man­nen låt­sas som att allt är som det ska.

– Ef­teråt tog han med mig till en glass­bar. Blo­det rann fort­fa­ran­de längs mi­na ben, har Oprah i ef­ter­hand be­rät­tat i en in­ter­vju med Da­vid Let­ter­man. Över­grep­pen fort­sät­ter i fle­ra år. Hen­nes ku­sin, mor­bror och en vän till fa­mil­jen tu­ras om att våld­ta hen­ne. När Oprah är 14 upp­täc­ker hon att hon är gra­vid med en av män­nens barn. Då blir hon ut­slängd hem­i­från.

– Min mam­ma sa åt mig att dra ef­tersom vi re­dan var för många i sam­ma hus­håll, sä­ger Oprah.

FÖ­DER FÖR­Ö­VA­RENS BARN

Oprah flyt­tar in hos sin pap­pa ut­an att vå­ga be­rät­ta för ho­nom om gra­vi­di­te­ten. Någ­ra må­na­der se­na­re fö­der hon bar­net all­de­les för ti­digt. Men hans hjär­ta or­kar in­te hål­la krop­pen igång och poj­ken blir ba­ra två vec­kor gam­mal. – Det var smärt­samt, sä­ger stjär­nan. Idag är Oprah en av värl­dens ab­so­lut mäk­ti­gas­te kvin­nor. I no­vem­ber 1986 väl­jer hon att för förs­ta gång­en ta­la ut of­fent­ligt om det som hän­de hen­ne som barn, för att ge en röst åt and­ra i sam­ma si­tu­a­tion. – Min histo­ria har for­mat mig, men den är in­te vik­ti­ga­re än nå­gon an­nans, sä­ger hon.

En kon­se­kvens av den tra­si­ga upp­väx­ten är att Oprah väl­jer att själv in­te skaf­fa någ­ra barn.

MÖRK HEM­LIG­HET

Te­ri Hat­cher, idag 51, väx­er upp i Sun­ny­va­le, Ka­li­for­ni­en till­sam­mans med sin mam­ma som ar­be­tar som pro­gram­me­ra­re och sin pap­pa som är in­gen­jör. Te­ris upp­växt ver­kar ut­åt

Det hän­der över­allt – och of­tast i tyst­nad då många ut­sat­ta skuld­be­läg­ger sig själ­va. Men sex­u­el­la över­grepp är ald­rig nå­gon an­nans fel än för­ö­va­rens. Fle­ra kän­da kvin­nor har på sisto­ne valt att be­rät­ta om si­na hems­ka upp­le­vel­ser för att hjäl­pa and­ra. Här är de­ras gri­pan­de histo­ri­er.

Ef­ter att Oprah sla­git ige­nom som pro­gram­le­da­re, be­rät­ta­de hon om över­grep­pen för värl­den. Hon var up­pen­bart ta­gen när hon ta­la­de om det barn som hon blev gra­vid med som ton­å­ring, men som dog strax ef­ter föd­seln.

Oprah var ba­ra nio år gam­mal när över­grep­pen bör­ja­de. Un­der fle­ra år våld­togs hon re­gel­bun­det av tre äld­re män.

År 2012 be­lö­na­des stjär­nan med Je­an Hers­holt Hu­ma­ni­ta­ri­an Award på Oscars­ga­lan. Det är ett pris som de­las ut till per­so­ner som har gjort sto­ra hu­ma­ni­tä­ra bi­drag till värl­den.

Se­dan 1986 är Oprah gift med Sted­man Gra­ham, 64. Hon har valt att in­te skaf­fa någ­ra barn med ho­nom, ef­tersom hon själv ha­de en så hemsk upp­växt.

2006 gjor­de Oprah en in­ter­vju med ” Despe­ra­te housewi­ves”- stjär­nan Te­ri Hat­cher. Hon blev ock­så ut­satt för sex­u­el­la över­grepp som li­ten.

Det blev en käns­lo­sam in­ter­vju för bå­da kvin­nor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.