NAKENCHOCK PÅ BE­ACHEN!

BA­RA HÅR­DA PA­KET…

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Ju­len när­mar sig med storm­steg och det har bli­vit dags att slå in al­la jul­klap­par. De bäs­ta pa­ke­ten hit­tar vi på stran­den!

. . Vå­gad i vå­gor­na

Vi hop­pas att skå­di­sen Jo­an­na Krupa, 36, har smort in sig med sol­skydds­fak­tor så att hon in­te blir kal­lad Ru­dolf med de rö­da mu­lar­na se­dan.

Vil­ken jul­korv!

"The On­ly way is Es­sex"stjär­nan Bob­by Nor­ris, 29, har dra­git på sig julstrum­pan och är re­do för tom­ten.

Jul jul, AV­KLÄD­DA jul

Mi­ley Cyrus, 23, sat­sar på att bli brun som en pep­par­ka­ka.

. Prins­korv, nå­gon? Ae­rosmith- sång­a­ren Ste­ven Ty­ler, 67, kom­mer med ett li­tet pa­ket, oav­sett om det stod på din öns­ke­lis­ta el­ler in­te.

Klap­pat och klart

"Cri­mi­nal minds"- skå­di­sen She­mar Mo­o­re, 45, vi­sar upp si­na jul­ku­lor när han är på se­mes­ter.

Vil­ken sna­bel, Schna­bel! 42- åri­ga Hei­di Klums 29- åri­ge pojk­vän Vi­to Schna­bels pa­ket är verk­li­gen nå­got att hänga i jul­gra­nen.

Mjau!

Ka­te Moss, 41, lig­ger i so­len och gräd­dar si­na lus­se­bul­lar.

Chris­sys nak­na hem­lig­het

Victo­ria's sec­ret- mo­del­len Chris­sy Teigen,

30, får pas­sa sig så att in­te tom­teskäg­get tit­tar

fram när hon sit­ter så­där.

Tutt- ut!

En rik­tig smäll­ka­ra­mell på stran­den är mo­del­len Am­ber Ro­se, 32.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.