Mar y- Ka­te är gift!

Det blev en an­norlun­da bröl­lops­fest när fa­shio­nis­tan Ma­ry- Ka­te Ol­sen gif­te sig med sin pojk­vän Oli­vi­er Sar­kozy. Istäl­let för blom­mor ha­de stjär­nan näm­li­gen pyn­tat bröl­lopslo­ka­len med skå­lar fyll­da av ci­ga­ret­ter.

Veckans NU! - - VECKANS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Nu har 46- åri­ge Oli­vi­er Sar­kozy satt en ring på 29- åri­ga Ma­ry- Ka­te Ol­sens fing­er.

De sa att de skul­le gif­ta sig näs­ta som­mar så där­för kom bröl­lo­pet mel­lan Ma­ry- Ka­te Ol­sen, 29, och hen­nes fäst­man Oli­vi­er Sar­kozy, 46, som en över­rask­ning för många. Pa­ret väx­la­de ring­ar den 27 no­vem­ber un­der en in­tim och topp­hem­lig ce­re­mo­ni på Man­hat­tan, New York. In­nan bröl­lo­pet tving­a­des al­la de fem­tio gäs­ter­na att läm­na ifrån sig si­na mo­bil­te­le­fo­ner. En­ligt upp­gift blev bröl­lops­fes­ten som följ­de vild – och rö­kig. I lo­ka­len ha­de man näm­li­gen pla­ce­rat ut sto­ra skå­lar fyll­da med ci­ga­ret­ter.

– De ha­de de­ko­re­rat med cigg- skå­lar. Al­la rök­te he­la nat­ten, sä­ger en käl­la i tid­ning­en New York Post.

TRÄF­FA­DES 2012

Ma­ry- Ka­te och hen­nes tvil­ling­sys­ter Ashley blev kän­da i kult­se­ri­en ” Hu­set fullt” på 80- ta­let. Idag äger de två mo­de­va­ru­mär­ken. Oli­vi­er är bank­man och halv­bror till den frans­ke ex- pre­si­den­ten Ni­co­las Sar­kozy. Han har två barn från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de. Ma­ry- Ka­te och Oli­vi­er bör­ja­de dej­ta 2012 och för­lo­va­de sig för­ra året ef­ter att Oli­vi­er gått ner på knä med en enorm di­a­mant­ring värd runt 700 000 kro­nor.

– Ma­ry- Ka­te är ro­lig och un­der­bar. Oli­vi­ers vän­ner för­står verk­li­gen vad han ser hos hen­ne, har en käl­la ti­di­ga­re sagt i tid­ning­en Us We­ek­ly.

BYT­TE EF­TER­NAMN

Ef­ter att ha sagt ja till sin älsk­ling skyn­da­de sig Ma­ry- Ka­te att gö­ra äk­ten­ska­pet of­fi­ci­ellt ge­nom att by­ta namn på Instagram till Ma­ry- Ka­te Sar­kozy, samt pub­li­ce­ra en gul­lig bild på sig och den ny­bliv­ne ma­ken.

– Jag är lyck­ligt gift, skrev hon till fo­tot.

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R "FES­TEN BLEV VILD"

Nu har Ma­ry- Ka­te Ol­sen bli­vit Ma­ry- Ka­te Sar­kozy! Stjär­nan har näm­li­gen gift sig med sin pojk­vän se­dan tre år till­ba­ka, Oli­vi­er Sar­kozy. Pa­ret väx­la­de ring­ar på Man­hat­tan ny­li­gen och bjöd se­dan in till en vild bröl­lops­fest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.