Plastic fan­tastic?

Veckans NU! - - MIX -

Många kän­di­sar läg­ger sig un­der kni­ven, men ibland blir re­sul­ta­tet allt an­nat än lyc­kat. Här är de kän­di­sar som – en­ligt sig själ­va el­ler ex­per­ter – har gått för långt.

OPE­RE­RA­DE BORT SEX REV­BEN

Mo­del­len Pix­ee Fox, 25 – som kom­mer från Sve­ri­ge från bör­jan – vill för­vand­la sig själv till en le­van­de se­ri­e­fi­gur. Stjär­nan ska hit­tills ha gjort över 15 oli­ka in­grepp och ope­ra­tio­ner, bland an­nat fy­ra bröst­för­sto­ring­ar, två fett­sug­ning­ar och ett rumplyft. Dess­utom har hon ope­re­rat bort sex rev­ben.

– Mitt mål är att fånga den över­driv­na kvinn­lig­he­ten som de ani­me­ra­de ka­rak­tä­rer­na Hol­ly Would, Jes­si­ca Rab­bit och Au­rora har, skri­ver Pix­ee på sin sajt Go Fund Me. En­ligt ex­per­ter har Pix­ee dock re­dan gått för långt. – Pix­e­es ned­re in­re or­gan, som ex­em­pel­vis le­vern, har för­lo­rat en del av sitt na­tur­li­ga skydd när hon tog bort si­na rev­ben, vil­ket är far­ligt, skri­ver saj­ten Mir­ror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.