KEE­PING UP WITH THE KAR­DASHI­AN PA­RIS I VÅ­GAD NAKENFOTOGRAFERING

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Pa­ris Hil­ton, 34, blev pre­cis som re­a­li­ty­stjär­nan Kim Kar­dashi­an, 35, känd på grund av att en pri­vat sexfilm läck­te ut i bör­jan av 2000- ta­let. Ny­li­gen ställ­de Pa­ris – pre­cis som Kim gjor­de för ett år se­dan – upp på en sex­ig fo­to­gra­fe­ring i och med en in­ter­vju med tid­ning­en Pa­per. På sitt Instagram­kon­to har so­ci­e­tetstje­jen delat med sig av någ­ra av de lätt­kläd­da och ed­gy bil­der­na.

– En ny look, skri­ver Pa­ris om fo­to­na.

GRÖN AV AV­UND

Att Pa­ris vå­ga­de bil­der för Pa­per på­min­ner li­te om de som Kim gjor­de för ett år se­dan är nå­got som fle­ra har på­pe­kat. Tje­jer­na var näm­li­gen bäs­ta vän­ner när de var yng­re. När Pa­ris ha­de star­tat sin kar­riär var Kim känd som hen­nes kom­pis, men när Kim fann egen fram­gång i och med tv- se­ri­en ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” 2007 ska Pa­ris ha bli­vit grön av av­und och bru­tit kon­tak­ten. Bland an­nat snac­ka­de hon skit om sin for­na väns be­röm­da bak­del i ett ra­di­o­pro­gram.

– Jag skul­le in­te vil­ja ha Kims rum­pa, den är äck­lig! Det på­min­ner om keso som lig­ger i en stor sopp­å­se, sa Pa­ris då.

Kim Kar­dashi­an har re­dan gjort det – och haft sön­der in­ter­net. Nu är det Pa­ris Hil­ton tur att kas­ta klä­der­na i tid­ning­en Pa­per!

"BIL­DER­NA SER UT SOM KIMS"

Det här är kän­dis­ska­pets bak­si­da!

Pa­ris Hil­ton ställ­de ny­li­gen upp på en fo­to­gra­fe­ring för det al­ter­na­ti­va ma­ga­si­net Pa­per. När bil­der­na pub­li­ce­ra­des såg många lik­he­ter med Pa­ris ex­kom­pis Kim Kar­dashi­ans om­ta­la­de Pa­per- om­slag.

Pa­ris har delat med sig av fle­ra bil­der på sitt Instagram­kon­to. ” En ny look”- sä­ger stjär­nan om fo­to­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.