HAR GÅTT NER 20 KI­LO!

MA­RI­AH CAREYS DRAS­TIS­KA FÖR­VAND­LING

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Sång­di­van Ma­ri­ah Ca­rey fick många att tap­pa ha­kan un­der ett fram­trä­dan­de ny­li­gen. Hon vi­sa­de näm­li­gen upp en helt ny kropp.

Un­der fi­ran­det av Thanks­giving i New York ny­li­gen gjor­de sång­ers­kan Ma­ri­ah Ca­rey, 45, ett fram­trä­dan­de. Iförd en tajt lång­klän­ning gjor­de di­van en­tré – och många som var där höj­de för­vå­nat på ögon­bry­nen. Ma­ri­ah har näm­li­gen krympt i stor­lek. En­ligt käl­lor har hon tap­pat 20 ki­lo på ba­ra två må­na­der.

– Hon ser fan­tas­tisk ut, sä­ger kän­disträ­na­ren Char­le­ne Ci­ar­di­el­lo till saj­ten Ra­dar On­li­ne.

FRYST BORT FETT

En­ligt upp­gift har Ma­ri­ah gått ner i vikt för att se så bra ut som möj­ligt för ny­bliv­ne pojk­vän­nen tilli­ka mil­jar­dären Ja­mes Pac­ker, 48.

– Ma­ri­ah för­be­re­der sig på att bli mil­jar­därs­fru och har re­dan bör­jat kal­la sig för ” mil­jar­därs­ka”, sä­ger en käl­la.

För att få sin nya fi­gur ska ” Touch my bo­dy”- sång­ers­kan dels ha ban­tat, och dels ha an­vänt sig av me­to­den ” coolsculp­ting”, vil­ket in­ne­bär att man med en ma­skin an­gri­per krop­pens fett­cel­ler och fry­ser bort dem.

– Det är högst tro­ligt att Ma­ri­ah an­vänt sig av coolsculp­ting, sä­ger plastik­ki­rur­gen To­ny Youn och fort­sät­ter:

– Det är en väl­digt po­pu­lär me­tod, för du be­hö­ver ing­en nar­kos och du får inga ärr.

Sång­ers­kan Ma­ri­ah Ca­rey vi­sa­de ny­li­gen upp en helt ny kropp. Det sägs att stjär­nan har tap­pat 20 ki­lo på ba­ra någ­ra må­na­der ge­nom bant­ning och en spe­ci­ell fett­frys­nings­me­tod.

"HON VILL SE SÅ

BRA UT SOM MÖJ­LIGT FÖR JA­MES" Sång­di­van sägs ha gått ner i vikt för Ja­mes skull. ” Hon för­be­re­der sig för att bli mil­jar­därs­fru”, sä­ger en käl­la.

Ma­ri­ah träf­fa­de mil­jar­dären Ja­mes Pac­ker i som­ras och nu sägs de gå fort fram med re­la­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.