ALO­HA, FA­MIL­JEN SMITH!

HÄNG MED STJÄR­NOR­NA TILL HA­WAII

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Will Smith och hans fa­milj lig­ger in­te gär­na i sol­sto­len un­der se­mestern. Istäl­let äg­na­de sig stjär­nor­na åt oli­ka for­mer av fy­sisk ak­ti­vi­tet un­der sin le­di­ga vec­ka på Ha­waii.

Ibland be­hö­ver man en pa­us från var­dags­stres­sen hem­ma. När skå­de­spe­la­ren Will Smith, 47, ny­li­gen kän­de så gjor­de han det en­da rät­ta och drog med fru­gan Ja­da, 44, och bar­nen Ja­den, 17, och Willow, 15, till Ha­waii. På en pa­ra­di­sö njöt de av sol­sken och sal­ta stänk – men det blev långt ifrån nå­gon lat se­mes­ter för stjär­nor­na.

– Istäl­let för att ta det lugnt äg­na­de sig he­la fa­mil­jen åt en ac­tions­päc­kad se­mes­ter som in­klu­de­ra­de

bå­de gym­be­sök och sur­fing, skri­ver saj­ten TMZ.

SUR­FA­DE I VÅ­GOR­NA

Med tan­ke på al­la fy­ra fa­mil­je­med­lem­mars in­tres­se för häl­sa och trä­ning är det kanske in­te så kons­tigt att Will och Ja­da såg ut att va­ra mer än re­do för be­achen. – De är väl­digt välträ­na­de, sä­ger en käl­la. Me­dan ton­å­ring­ar­na sur­fa­de tog Ja­da en löp­tur i de vack­ra om­giv­ning­ar­na, men all­ra mest trä­nings­hän­gi­ven ver­ka­de än­då pap­pa Will va­ra. När res­ten av fa­mil­jen tog en väl­för­tjänt pa­us på stran­den väg­ra­de han läm­na gym­met.

Ny­li­gen drog stjärn­fa­mil­jen Smith på se­mes­ter till Ha­waii. Mam­ma Ja­da vi­sa­de god bi­kini­form i den här snyg­ga bad­dräk­ten. "DE ÄR VÄL­DIGT VÄLTRÄ­NA­DE"

17- åri­ge Ja­den Smith har verk­li­gen bli­vit stor. Vi för­ut­spår att han kom­mer att bli en rik­tig hjär­tek­ros­sa­re i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.