TAY­LOR SWIFTS KÄRLEKSFÖRBANNELSE! CAL­VIN DUM­PAR SÅNG­ERS­KAN LA­GOM TILL ETTÅRS­DA­GEN

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Just när vi trod­de att Tay­lor Swift ha­de hit­tat en på­lit­lig kil­le ver­kar det som att Cal­vin Har­ris är på väg att trött­na på sång­ers­kan.

h nej, det som gick så him­la bra mel­lan Tay­lor Swift, 26, och pojk­vän­nen Cal­vin Har­ris, 31! Nu när de­ras ettårs­dag när­mar sig har för­hål­lan­det en­ligt upp­gift bör­jat kna­ka i fo­gar­na.

– Det har in­te fo­to­gra­fe­rats till­sam­mans se­dan i som­ras, skri­ver tid­ning­en NW Ma­ga­zi­ne.

Un­der Tay­lors tur­né i Austra­li­en ny­li­gen lys­te pojk­vän­nen med sin från­va­ro.

– Hon vil­le att han skul­le föl­ja med, men han val­de att dra till Mexiko istäl­let, sä­ger en käl­la.

VAR LYCK­LIG

Tay­lor och Cal­vin blev till­sam­mans i bör­jan av 2015 och Tay­lor, som ti­di­ga­re haft ett stormigt kär­leksliv, upp­gavs va­ra lyck­li­ga­re än nå­gon­sin.

– Hon tror att Cal­vin kan va­ra den rät­ta, sa en käl­la då.

Men nu upp­ges sång­ers­kan va­ra på väg mot än­nu ett ne­der­lag på re­la­tions­fron­ten.

– Cal­vin gnäl­ler he­la ti­den över hur Tay­lor be­hand­lar ho­nom som en av si­na an­ställ­da. Han kän­ner sig som en as­si­stent till hen­ne, sä­ger en käl­la.

FLE­RA KROS­SA­DE FÖR­HÅL­LAN­DEN

Dess­utom upp­ges stjärn- dj: n ha trött­nat på Tay­lors nä­ra re­la­tion med si­na tjej­kom­pi­sar.

– Hon väl­jer all­tid si­na vän­ner i förs­ta hand. Cal­vin kän­ner det som att han är ihop med he­la Tay­lors gäng ef­tersom de näs­tan ald­rig träf­fas en­sam­ma, sä­ger käl­lan.

Om Cal­vin verk­li­gen dum­par Tay­lor kan sång­ers­kan läg­ga än­nu ett kros­sat för­hål­lan­de på sitt CV. Fak­tum är att fle­ra av hen­nes ti­di­ga­re re­la­tio­ner ock­så har ta­git slut runt jul och ny­år. För­hål­lan­det med ” Twi­light”- hun­ken Tay­lor Laut­ner av­slu­ta­des un­der mel­lan­da­gar­na 2009 och ro­man­sen med Ja­ke Gyl­len­haal fick ett ab­rupt slut i de­cem­ber 2010, när skå­di­sen dum­pa­de Tay­lor på hen­nes 21- års­dag. Dess­utom kros­sa­de Har­ry Styles Tay­lors hjär­ta den 4 ja­nu­a­ri 2013.

Sta­tisti­ken ta­lar allt­så in­te för ett lyck­ligt slut på den här kär­lek­s­kri­sen, men vi hål­ler tum­mar­na!

"FÖR­HÅL­LAN­DET KNA­KAR I FO­GAR­NA" Tay­lor Swift och Cal­vin Har­ris har ki­lat sta­digt i snart ett år, men nu ver­kar det som att stjär­nor­na kanske in­te kom­mer att få fi­ra sin ju­bi­le­ums­dag. Cal­vin fun­de­rar näm­li­gen på att dum­pa Tay­lor, ef­tersom han tyc­ker att hon be­hand­lar ho­nom som en an­ställd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.