SO­NENS NAMN ÄR SVIN­DYRT

Veckans NU! - - NU! -

Med en mam­ma som är en av värl­dens mest kän­da per­so­ner i so­ci­a­la me­di­er kan man tän­ka sig att Kim och Ka­ny­es son Saint West kom­mer att ex­po­ne­ras i al­la ka­na­ler. Om pa­ret vill skaf­fa en sajt till poj­ken kan det dock bli en dyr histo­ria. För tre må­na­der se­dan re­gi­stre­ra­des näm­li­gen do­mä­nen www. sa­in­twest. com av Matt Jen­sen, som dri­ver film­bo­la­get Saint West Fil­mworks i San Di­e­go. Otur, Kimye.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.