"HAN HÖG VAR­JE DAG!"

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Jus­tin Bie­ber sägs ha pro­blem med dro­ger och nu ho­tar hans knar­kan­de bå­de kar­riä­ren och hans re­la­tion med fa­milj och vän­ner. I al­la fall om man ska tro de se­nas­te upp­gif­ter­na från käl­lor nä­ra stjär­nan.

Ett tag såg det ut som att Jus­tin Bie­ber, 21, var på väg att läm­na bad­boy- ima­gen bakom sig, men på sisto­ne har han bör­jat stru­la runt re­jält igen. Nu ver­kar det som att stjär­nan har ta­git sitt vil­da le­ver­ne li­te för långt.

– Han är hög var­je dag. Dro­ger­na har satt sig på hjär­nan, skri­ver NW Ma­ga­zi­ne.

TUR­BU­LENT HÖST

Hös­ten 2015 blev tur­bu­lent för Jus­tin och en­ligt upp­gift lug­nar flic­ki­do­len gär­na ner sig med ma­riju­a­na.

– Han har rökt gräs i många år, men på sisto­ne har det es­ka­le­rat. Hans ma­na­ge­ment för­sö­ker att sät­ta stopp för det, ef­tersom dro­ger­na gör ho­nom ofo­ku­se­rad, sä­ger en käl­la och fort­sät­ter: – Han kan in­te ens fat­ta enk­la var­dags­be­slut läng­re ef­tersom han är på­ver­kad he­la ti­den.

Jus­tin, som har många unga fans, har för­sökt att hål­la sitt rö­kan­de hem­ligt för värl­den men se­dan i hös­tas tar han gär­na en jo­int helt öp­pet. I ok­to­ber fång­a­des han på bild på Nya Ze­e­land när han rök­te på.

KORT STU­BIN

För att slip­pa ban­nor av folk i sitt crew har Jus­tin valt att av­ske­da fle­ra per­so­ner som kri­ti­se­rat hans rö­kan­de.

– Han har väl­digt kort stu­bin och det be­ror ock­så på dro­ger­na, sä­ger käl­lan.

Jus­tins de­struk­ti­va livs­be­slut har en­ligt upp­gift in­te ba­ra lett till kon­flik­ter med kol­le­gor­na. Sång­a­ren ska även ha för­lo­rat kon­tak­ten med sin mam­ma Pat­tie Mal­let­te, som bor på Ha­waii.

– Jag tog av­stånd från hen­ne för att jag skäm­des. Jag vill in­te att min mam­ma ska va­ra be­svi­ken på mig men jag vet att hon är det, har han sagt i en in­ter­vju.

Strul­pel­len Jus­tin Bie­bers ma­riju­a­narö­kan­de har gått för långt. I al­la fall om man ska tro stjär­nans vän­ner, som en­ligt upp­gift är re­jält oro­a­de. "DRO­GER­NA HAR SATT SIG PÅ HJÄR­NAN"

Hös­ten 2015 var tur­bu­lent för Jus­tin och han ska ha han­te­rat al­la mot­gång­ar ge­nom att rö­ka gräs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.