PO­LIS KAL­LA­DES TILL JUS­TINS FEST

Veckans NU! - - NEWS -

Ny­li­gen fick Jus­tin be­sök av farbror blå på sitt ho­tell i Lon­don. En­ligt upp­gift ha­de sång­a­ren bju­dit med fy­ra tje­jer upp på rum­met och ef­ter­fes­ten ska ha spå­rat ur – re­jält.

– En av tje­jer­na sprang till re­cep­tio­nen ut­an skor och ställ­de till en scen kloc­kan sex på mor­go­nen. Hon var över­för­fris­kad, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Li­fe & Sty­le.

Po­lis kal­la­des till plat­sen, men en­ligt upp­gift var Jus­tin in­te in­blan­dad i dra­ma­ti­ken. För en gångs skull får vi kanske sä­ga…

Stjär­nans vil­da par­ty­liv är ökänt och väl­do­ku­men­te­rat. Men på sisto­ne ska hans de­ka­den­ta livs­stil ha bli­vit vär­re än nå­gon­sin.

Stjär­nans ma­na­ge­ment oro­ar sig in­te ba­ra för sång­a­rens häl­sa, ut­an även det fak­tum att dro­ger­na gör ho­nom ofo­ku­se­rad. He­la hans kar­riär kan en­ligt upp­gift va­ra ho­tad.

Den stru­li­ga re­la­tio­nen med av- och på- flick­vän­nen Se­le­na Go­mez, 23, ska ha va­rit en bi­dra­gan­de faktor till Jus­tins kol­laps. Nu när Se­le­na har gått vi­da­re ( läs mer om det på si­dan 57) upp­ges Jus­tin ha bru­tit ihop to­talt.

Men trots al­la var­ning­ar for­sät­ter Jus­tin att fes­ta…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.