BIL­DEN SOM AV­SLÖ­JAR DEN TOPP­HEM­LI­GA RO­MAN­SEN!

BEN AFF­LECK OCH SI­EN­NA MIL­LER DEJTAR

Veckans NU! - - BUSTED! - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, BULLS

Ben Aff­leck + Si­en­na Mil­ler = sant! De bå­da ny­se­pa­re­ra­de stjär­nor­na upp­ges ha hit­tat varand­ra un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” Li­ve by night”.

Det går un­dan i sväng­ar­na för de ny­bliv­na sing­lar­na Ben Aff­leck, 43, och Si­en­na Mil­ler, 34. Bens skils­mäs­sa från jäm­gam­la ex­hust­run Jen­ni­fer Gar­ner blev of­fent­lig i ju­ni och Si­en­na sa hej­då till sin då­va­ran­de ma­ke Tom Stur­ridge, 30, en dryg må­nad se­na­re. Se­dan dess har bå­da ex­pa­ren om­gär­dats av åter­för­e­nings­ryk­ten men nu ver­kar det som att Si­en­na och Ben har hit­tat kär­le­ken på nytt – i varand­ra. De spe­lar in fil­men ” Li­ve by night” till­sam­mans och en­ligt upp­gift kan de in­te läng­re för­ne­ka si­na käns­lor för varand­ra.

– Ben har haft ögo­nen på Si­en­na ett bra tag och de har flör­tat myc­ket med varand­ra, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

HÖLL HAND

Ny­li­gen fång­a­des stjär­nor­na på bild när de höll varand­ra i hand mel­lan två tag­ning­ar. De ver­ka­de in­te gö­ra myc­ket för att döl­ja sin spi­ran­de ro­mans. Men om Si­en­na är ute ef­ter ett sta­digt för­hål­lan­de ska hon en­ligt upp­gift ha valt fel kil­le.

– Ben är in­te ute ef­ter nå­got se­ri­öst. Han vill hål­la re­la­tio­nen lätt­sam så att

han kan fo­ku­se­ra på si­na barn, sä­ger käl­lan.

HISTO­RI­EN UPP­RE­PAR SIG

Det är in­te förs­ta gång­en som Si­en­na fal­ler för nå­gon på job­bet. När stjär­nan spe­la­de in ” Al­fie” med Ju­de Law in­led­de de en ro­mans trots att Ju­de då var upp­ta­gen, och hon sägs ha va­rit otro­gen mot ho­nom med Daniel Craig när hon gjor­de fil­men ” Lay­er ca­ke”. – Jag ger nog bil­den av att in­te va­ra en spe­ci­ellt trev­lig per­son, sa Si­en­na då.

Frå­gan är vem som kros­sar vems hjär­ta den här gång­en.

"DE TRÄF­FA­DES

PÅ JOB­BET"

Mel­lan två sce­ner un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” Li­ve by night” val­de stjär­nor­na Ben Aff­leck och Si­en­na Mil­ler plöts­ligt att vi­sa si­na käns­lor öp­pet och tog varand­ras hand. ” Ben har haft ögo­nen på Si­en­na ett bra tag”, sä­ger en käl­la.

Det har gått ett halv­år se­dan Bens skils­mäs­sa med Jen­ni­fer Gar­ner blev of­fent­lig. Här ses Jen till­sam­mans med de­ras dot­ter Se­rap­hi­na, 6.

Det har spe­ku­le­rats kring en åter­för­e­ning mel­lan Ben och Jen, men nu ver­kar det va­ra ute­slu­tet på grund av Si­en­na.

Si­en­na var ti­di­ga­re gift med Tom Stur­ridge. De gick ut med sin skils­mäs­sa i ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.