BE­BIS & BRÖL­LOP!

EVA & RY­ANS DUBB­LA LYC­KA

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Fa­mil­je­li­vet är re­na dröm­men för Eva Men­des och Ry­an Gos­ling. Nu upp­ges de vil­ja skaf­fa fler barn och gif­ta sig.

– Ry­an kan knappt bär­ga sig tills han blir Evas ma­ke, sä­ger en käl­la.

De är ett av Hol­ly­woods mest hem­lig­hets­ful­la par men bakom ku­lis­ser­na hän­der det mas­sor för Eva Men­des, 41, och Ry­an Gos­ling, 35. Nu upp­ges stjär­nor­na slå på stort och sat­sa på bå­de bröl­lop och ett sys­kon till dot­tern Es­me­ral­da, 1.

– De äls­kar fa­mil­je­li­vet och hop­pas få ett barn till in­om ett år, skri­ver saj­ten Hollywood Li­fe.

En­ligt upp­gift har stjär­nor­na re­dan bör­jat för­sö­ka bli gra­vi­da på nytt.

ÄND­RAT IN­STÄLL­NING

Dess­utom ska Ry­an och Eva, som har va­rit till­sam­mans i drygt fy­ra år, ha be­stämt sig för att bli man och hust­ru un­der 2016. Ti­di­ga­re har Ry­an sagt att han ald­rig vill gif­ta sig, men re­la­tio­nen med Eva ska ha för­änd­rat hans in­ställ­ning till äk­ten­skap helt.

– Ef­ter ett år som för­äld­rar kän­ner bå­de Ry­an och Eva att det vo­re rim­ligt att gif­ta sig, sä­ger käl­lan.

På sisto­ne ska de­ras re­la­tion ha va­rit bätt­re än nå­gon­sin.

– När Eva blev mam­ma blev Ry­an som ny­för­äls­kad i hen­ne, sä­ger en käl­la.

PRI­VAT CE­RE­MO­NI

Bröl­lo­pet kom­mer en­ligt upp­gift att va­ra en topp­hem­lig till­ställ­ning, pre­cis som det mesta i Ry­an och Evas liv.

– Inga kän­di­sar kom­mer att va­ra där. De vill hål­la det väl­digt pri­vat. Det sista de vill är att ha ett stort spek­ta­kel, sä­ger käl­lan.

2016 ver­kar onek­li­gen bli ett spän­nan­de år för stjär­nor­na, som upp­ges va­ra ex­al­te­ra­de.

– Ry­an kan knappt bär­ga sig tills han blir Evas ma­ke, sä­ger käl­lan.

"HAN ÄR SOM NY­FÖR­ÄLS­KAD

I HEN­NE"

Ett av Hol­ly­woods mest hem­lig­hets­ful­la par har två sto­ra hän­del­ser på gång näs­ta år. Eva Men­des och Ry­an Gos­ling är en­ligt upp­gift re­do för bå­de bröl­lop och ett barn till. Stjär­nor­na fång­as säl­lan på bild till­sam­mans och har lyc­kats hål­la den ettå­ri­ga dot­tern Es­me­ral­da näs­tan helt bor­ta från ramp­lju­set.

En­ligt upp­gift vill skå­di­sar­na le­va ett så van­ligt fa­mil­je­liv som det ba­ra går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.