60- ÅRI­GA KRIS JEN­NERS GRAVIDSKRÄCK

"VI HAR SEX SÅ OF­TA"

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Kris Jen­ner fyll­de ny­li­gen 60 år, men det hind­rar hen­ne in­te från att ha sam­ma pro­blem som en ton­å­ring. En­ligt upp­gift oro­ar sig stjär­nan för att hen­nes 25 år yng­re pojk­vän ska gö­ra hen­ne på smäl­len.

Det finns för- och nack­de­lar med att va­ra ung­dom­lig länge. ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- stjär­nan Kris Jen­ner, som fyll­de 60 år i no­vem­ber, upp­ges ha ett pro­blem som kvin­nor i hen­nes ål­der van­li­gen in­te har. Stjär­nan ska näm­li­gen in­te ha kom­mit in i kli­mak­te­ri­et än­nu, vil­ket in­ne­bär att hon fort­fa­ran­de mås­te an­vän­da pre­ven­tiv­me­del för att va­ra sä­ker på att bli in­te bli gra­vid med sin 25 år yng­re pojk­vän Co­rey Gam­bles barn.

HIT­TA­DE TAM­PONG­ER

Det var i ett av­snitt av tv- se­ri­en ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” som Kris 36- åri­ga dot­ter Kourt­ney hit­ta­de ett pa­ket tam­pong­er i sin mam­mas väs­ka och frå­ga­de vad hon be­höv­de dem till. Då av­slö­ja­de Kris att hon fort­fa­ran­de men­stru­e­rar och allt­så fort­fa­ran­de – i prak­ti­ken – skul­le kun­na bli mam­ma. Det ver­kar dock in­te va­ra nå­got som stjär­nan läng­tar ef­ter.

– Om jag blev gra­vid vet jag in­te vad jag skul­le ta mig till, sä­ger hon.

Kris, som re­dan har sex bi­o­lo­gis­ka barn, tyc­ker up­pen­bar­li­gen in­te att fa­mil­jen be­hö­ver växa mer.

ING­ET FA­MIL­JE­LIV

Kris och Co­rey har va­rit till­sam­mans i drygt ett år och en­ligt upp­gift är de fort­fa­ran­de väl­digt ny­för­äls­ka­de.

– Jag är ut­mat­tad ef­tersom vi har sex så of­ta, av­slö­ja­de Kris ny­li­gen.

Nå­got fa­mil­je­liv med bröl­lop och barn kom­mer det dock in­te att bli för pa­ret.

– Jag vill in­te gif­ta mig igen, men jag har väl­digt kul till­sam­mans med Co­rey och äls­kar att va­ra med ho­nom, sä­ger Kris.

"JAG ÄR UT­MAT­TAD" Kris Jen­ner är en ovan­ligt ung­dom­lig 60- åring – och in­te ba­ra till ut­se­en­de och sätt. Nu kom­mer upp­gif­ter om att "Fa­mil­jen Kar­dashi­an"- stjär­nan fort­fa­ran­de in­te har kom­mit i kli­mak­te­ri­et, vil­ket har lett till pro­blem i re­la­tio­nen med pojk­vän­nen Co­rey Gam­b­le. Kris oro­ar sig näm­li­gen för att bli gra­vid.

Tv- per­son­lig­he­ten kän­ner att hon har fullt upp med al­la si­na barn och barn­barn, och att det vo­re en to­tal ka­ta­strof om hon skul­le bli på smäl­len nu. På bil­den syns dot­tern Kourt­ney till­sam­mans med Kris barn­barn North, 2, och Pe­ne­lo­pe, 3.

Det var un­der ett av­snitt av se­ri­en ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” som Kris av­slö­ja­de att hon fort­fa­ran­de har mens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.