SE UPP, JUS­TIN BIE­BER! SE­LE­NA GO­MEZ DEJTAR 1D- NI­ALL

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

De är unga, snyg­ga och fram­gångs­ri­ka bå­da två, så om det stäm­mer att li­ka barn le­ka bäst lär Se­le­na Go­mez och Ni­all Ho­ran va­ra per­fek­ta för varand­ra. Stjär­nor­na ska i al­la fall ha träf­fats fle­ra gång­er på sisto­ne – till Jus­tin Bie­bers sto­ra be­svi­kel­se.

Det har ryk­tats om att Se­le­na Go­mez, 23, är på väg till­ba­ka till ex­pojk­vän­nen Jus­tin Bie­ber, 21, men nu ver­kar hon ha sik­tet in­ställt på en an­nan flic­ki­dol, näm­li­gen One Direc­tion- stjär­nan Ni­all Ho­ran, 22. När skå­de­spe­lers­kan Jen­na De­wan- Tatum fyll­de 35 år ny­li­gen bjöd hon in ett helt gäng Hol­ly­wood­stjär­nor på fest. Se­le­na och Ni­all var två av dem och mot slu­tet av kväl­len kun­de de in­te läng­re hål­la sig ifrån varand­ra.

– De hång­la­de vilt. När Jus­tin fick re­da på det blev han choc­kad, skri­ver saj­ten IB Ti­mes.

Se­dan dess ska de unga stjär­nor­na ha fort­satt att träf­fas.

JUS­TIN FRI­A­DE

Som ett sista de­spe­rat för­sök att be­hål­la flick­vän­nen ska Jus­tin ny­li­gen ha gått ner på knä fram­för Se­le­na, nå­got som Veckans NU! skrev om i för­ra num­ret. Men en­ligt upp­gift har Se­le­na fått nog av Jus­tins stru­li­ga si­da och där­för har hon be­stämt sig för att sat­sa fullt ut på Ni­all istäl­let.

– Se­le­na har för­kla­rat för Jus­tin att hon in­te ha­de för av­sikt att så­ra ho­nom. Re­la­tio­nen med Ni­all känns na­tur­lig och hon hop­pas att Jus­tin in­te är arg, sä­ger en käl­la.

DJUPT FÖR­ÄLS­KAD

Ef­ter en tur­bu­lent tid upp­ges Se­le­na nu va­ra re­do att gå in i ett mer vux­et för­hål­lan­de. – Hon är på ett bra stäl­le i li­vet just nu och är lyck­li­ga­re än på länge. Jus­tin och hen­nes re­la­tion har all­tid va­rit in­ten­siv men hon är re­do att läm­na ho­nom bakom sig på rik­tigt nu, sä­ger käl­lan.

Ni­all, som en­ligt upp­gift ska va­ra djupt för­äls­kad i Se­le­na, kan va­ra pre­cis det sång­ers­kan be­hö­ver just nu. Vi hål­ler tum­mar­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.