ÄK­TEN­SKAPS­KRIS!

"REE­SE OCH JIM BRÅ­KAR OM ALLT"

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: ANJA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

"Wild"- skå­di­sen Ree­se Wit­herspoon och hen­nes ma­ke Jim Tot­hs äk­ten­skap sägs kna­ka i fo­gar­na. Ree­se stop­par dock hu­vu­det i san­den och låt­sas att allt är bra.

– Hon är bra på att vi­sa upp en fa­sad av att hon har den per­fek­ta fa­mil­jen, sä­ger en käl­la.

Snart finns in­te ett en­da gift kän­dis­par kvar i Hollywood – i al­la fall in­te om man ska tro den skils­mäs­sotrend som rå­der. Nu sägs än­nu ett äk­ten­skap va­ra på väg att kol­lap­sa. En­ligt upp­gift är 39- åri­ga Ree­se Wit­herspoon och 45- åri­ge Jim Tot­hs äk­ten­skap rik­tigt ska­kigt, men ut­åt fej­kar skå­de­spe­lers­kan att allt är okej.

– Hon är bra på att vi­sa upp en fa­sad av att hon har den per­fek­ta fa­mil­jen, men Jim ha­tar att spe­la så­da­na spel. Han är in­te ty­pen som låt­sas att allt är bra när det in­te är det, sä­ger en käl­la en­ligt Star Ma­ga­zi­ne.

KÄM­PAR FÖR BAR­NENS SKULL

San­ning­en sägs va­ra att Ree­se och Jim, som har va­rit gif­ta se­dan 2011, knappt kan va­ra i sam­ma rum.

– De brå­kar om allt. Ibland kan ett jättegräl ut­lö­sas av nå­got så löj­ligt som att han glömt att ringa hen­ne, sä­ger käl­lan.

An­led­ning­en till att pa­ret in­te har gått skil­da vägar är en­ligt upp­gift de­ras ge­men­sam­ma son Ten­nes­se, 3, och Ree­ses två äld­re barn, Ava, 16, och De­acon, 12, som hon har med ex­ma­ken Ry­an Phillip­pe, 41.

– Jim av­gu­dar dem al­la tre och Ava står ho­nom myc­ket nä­ra, sä­ger käl­lan.

Fort­sätt­ning föl­jer…

"DE KAN KNAPPT VA­RA I SAM­MA RUM" Ree­se Wit­herspoon och Jim Tot­hs äk­ten­skap sägs va­ra or­dent­ligt ska­kigt. "Ibland kan ett jättegräl ut­lö­sas av nå­got så löj­ligt som att han glömt att ringa hen­ne", sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.