SKÅ­DI­SEN GÖR BAR­BIE- FILM

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Und­rar du vad Ree­se har för sig när hon in­te brå­kar med ma­ken? Se­nas­te nytt är att stjär­nan ska gö­ra en film om Bar­bi­e­doc­kans ska­pa­re Ruth Hand­ler. En­ligt upp­gift har Ree­se – som är bå­de skå­dis och pro­du­cent – ny­li­gen köpt rät­tig­he­ter­na till boken "Bar­bie och Ruth". Nå­got för al­la Bar­bieäls­ka­re att se fram emot!

"HAN ÄR IN­TE TY­PEN SOM LÅT­SAS

ATT ALLT ÄR BRA"

Ut­åt sett sägs Ree­se för­sö­ka låt­sas som om hon le­ver det per­fek­ta fa­mil­je­li­vet, men Jim vill in­te spe­la så­da­na spel. En skils­mäs­sa kan va­ra nä­ra...

Ree­se har även dot­tern Ava och so­nen De­acon. En­ligt upp­gift är bar­nen den störs­ta an­led­ning­en till att skå­di­sen och Jim för­sö­ker hål­la ihop.

De älds­ta ung­ar­nas pap­pa är Ree­ses ex­ma­ke Ry­an Phillip­pe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.