ME­LIS­SA MCCART­HYS DRA­MA­TIS­KA VIKTRAS!

HAR GÅTT NER ÖVER 20 KI­LO

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

"The He­at"- skå­di­sen Me­lis­sa Mccart­hy fick nog av all kropps­hets och slu­ta­de helt en­kelt att bry sig om vad vå­gen vi­sa­de. Då bör­ja­de hon ra­sa i vikt.

Skå­de­spe­lers­kan Me­lis­sa Mccart­hy, 45, är känd för att gå emot det pinnsma­la ide­a­let i Hollywood, men på sisto­ne har hon gått ner mas­sor i vikt. En­ligt upp­gift har stjär­nan tap­pat över 20 ki­lo ba­ra i år och på nya bil­der från en kam­panj för hen­nes egen kläd­kol­lek­tion Me­lis­sa Mccart­hy Se­ven7 vi­sar hon upp en helt ny kropps­form.

– Hon ser fan­tas­tisk ut, skri­ver saj­ten Hollywood Li­fe.

TRÄ­NAR KAMP­SPORT

Ny­li­gen be­rät­ta­de Me­lis­sa om hem­lig­he­ten bakom vikt­ned­gång­en.

– Jag slu­ta­de att oroa mig. Det är väl­digt be­fri­an­de att in­te be­hö­va va­ra ner­vös och strikt he­la ti­den. På nå­got bi­sarrt sätt hjälp­te det mig att slu­ta för­sö­ka, sa hon då i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

In­för in­spel­ning­ar­na av fil­men ” Spy” bör­ja­de Me­lis­sa att trä­na kamp­sport till­sam­mans med en in­struk­tör. Det blev en rik­tig kick­start för stjär­nans vikt­ned­gång.

VILL FÖR­ÄND­RA IDE­A­LEN

Trots att Me­lis­sa har gått ner 20 ki­lo, och pla­ne­rar att fort­sät­ta att le­va ett häl­so­samt liv och tap­pa än­nu fler ki­lon, tyc­ker hon fort­fa­ran­de att det är vik­tigt att ide­a­len i Hollywood för­änd­ras.

– Kvin­nor finns i al­la stor­le­kar. 70 pro­cent av al­la tje­jer i USA har stor­lek 40 el­ler stör­re och i mo­dell­värl­den är det ” plus si­ze”, vil­ket är som att sä­ga till dem att de in­te är li­ka myc­ket vär­da som and­ra. Det tyc­ker jag är väl­digt kons­tigt, sä­ger hon en­ligt saj­ten Re­fi­ne­ry29.

"HON SER FAN­TAS­TISK UT" Det var på bil­der från en kam­panj för stjär­nans egen kläd­kol­lek­tion som hon ny­li­gen vi­sa­de upp sin nya kropps­form. ” Hon ser fan­tas­tisk ut”, sä­ger en käl­la.

Skå­di­sen Me­lis­sa Mccart­hy är känd för att gå emot det pinnsma­la ide­a­let i Hollywood, men på sisto­ne har hon gått ner mas­sor i vikt.

På Instagram har Me­lis­sa be­rätatt om sitt nya häl­so­sam­ma liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.