"HEL­LO"- SÅNG­ERS­KANS BE­BISLYC­KA ADE­LE ÄR GRA­VID IGEN!

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Sång­ers­kan Ade­le har pre­cis släppt sitt al­bum ” 25” och syns och hörs över­allt. Men själv fo­ku­se­rar hon nog på nå­got helt an­nat än kar­riä­ren just nu – stjär­nan är näm­li­gen gra­vid med sitt and­ra barn.

För tre år se­dan blev Ade­le, 27, mam­ma till so­nen Ang­e­lo och se­dan dess har hon hål­lit sig mer el­ler mind­re bor­ta från ramp­lju­set. Nu har hon pre­cis släppt al­bu­met ” 25” och ska ut på tur­né men se­dan kan vi nog vin­ka hej­då till hen­ne för en stund igen. Sång­ers­kan upp­ges näm­li­gen vän­ta sitt och den 41- åri­ge pojk­vän­nen Si­mon Ko­nec­kis and­ra ge­men­sam­ma barn.

– Min fa­milj kom­mer all­tid i förs­ta hand. Mu­si­ken är num­mer två, sä­ger Ade­le en­ligt tid­ning­en NW.

TI­DIGT SKE­DE

Gra­vi­di­te­ten ska fort­fa­ran­de va­ra i ett ti­digt ske­de, men un­der ett scen­fram­trä­dan­de i Lon­don ny­li­gen ver­ka­de hon en­ligt upp­gift ha pro­blem med att in­te av­slö­ja hem­lig­he­ten.

– Hon ha­de verk­li­gen ett spe­ci­ellt glow. Och Si­mon ver­ka­de väl­digt be­skyd­dan­de, sä­ger en käl­la.

In­nan Ade­le träf­fa­de Si­mon 2011 ha­de sång­ers­kan haft en hel del kär­lek­strub­bel, vil­ket led­de till att hon mest skrev led­sam­ma kär­lekslå­tar. Men se­dan någ­ra år till­ba­ka är hon allt­så lyck­lig.

– Jag är i ett fan­tas­tiskt för­hål­lan­de med nå­gon som är lo­jal och bryr sig om mig, sä­ger Ade­le.

SNART BRÖL­LOP

Stjär­nan, som van­ligt­vis hål­ler en låg pro­fil i me­di­er­na, lär in­te be­kräf­ta gra­vi­di­te­ten än på ett tag men hon upp­ges va­ra myc­ket ex­al­te­rad över att ut­ö­ka fa­mil­jen. Dess­utom kan hon snart kom­ma att bli fru Ko­nec­ki.

– Si­mon pla­ne­rar att fria. De kom­mer att gif­ta sig näs­ta år, men det kom­mer att va­ra en li­ten och pri­vat ce­re­mo­ni, sä­ger käl­lan.

Slu­tet gott, all­ting gott – el­ler hur, Ade­le?

"FA­MIL­JEN KOM­MER ALL­TID I FÖRS­TA HAND" Sång­ers­kan Ade­le och hen­nes kil­le Si­mon Ko­nec­ki ska bli två­barns­för­äld­rar. Dess­utom vän­tas pa­ret ta ett an­nat stort steg un­der 2016. ” Si­mon pla­ne­rar att fria”, sä­ger en käl­la.

Ade­le och so­nen Ang­e­lo, 3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.