S

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

kå­di­sen Et­han Haw­ke, 45, och jämn­å­ri­ga Uma Thur­man gif­ter sig 1998 ef­ter att ha träf­fats un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” Gat­taca”. De får dot­tern Maya och so­nen Le­von till­sam­mans. 2003 bör­ja­de käl­lor dock vis­ka om att Et­han har va­rit otro­gen med bar­nens nan­ny Ry­an Shawhug­hes.

– Uma är fort­fa­ran­de djupt kär i sin man och kal­lar ho­nom of­ta sin själs­frän­de. Hon kom­mer att bli helt knäckt när hon upp­täc­ker att Et­han be­drar hen­ne, sa en käl­la då i tid­ning­en Na­tio­nal Enquri­er.

GRÅ­TER UT HOS OPRAH

Se­na­re sam­ma år går Uma och Et­han skil­da vägar. Skå­de­spe­lers­kan gör ett tårfyllt fram­trä­dan­de i Oprah Win­freys talkshow där hon pra­tar om se­pa­ra­tio­nen.

– Det är fa­sans­fullt. Det finns så många så­ra­de käns­lor, sä­ger hon då.

Fem år se­na­re gif­ter Et­han om sig med barn­flic­kan och idag har de två barn till­sam­mans.

SLET AV VARAND­RA KLÄ­DER­NA

I mit­ten av 2000- ta­let är skå­di­sar­na Ju­de Law, idag 43, och Si­en­na Mil­ler, idag 34, Hol­ly­woods fa­vo­rit­par. Men trots att de ver­kar va­ra så kä­ra kan Ju­de in­te hål­la ba­gu­et­ten i byx­or­na och 2005 för­för han si­na och Sai­de Frosts barns nan­ny Dai­sy Wright.

– Vi kyss­tes och kyss­tes i vad som kän­des som fle­ra år. Se­dan tog vi oss upp­för trap­pan till hans sov­rum och slet av varand­ra klä­der­na, sä­ger Dai­sy Wright ef­teråt i tid­ning­en The Sun och tilläg­ger:

– Han var en fan­tas­tisk äls­ka­re.

UPP­TÄCK­TES I SÄNG­EN

Som om det in­te vo­re nog att han är otro­gen så er­tap­pas Ju­de med byx­or­na ne­re – bok­stav­ligt ta­lat. Ett av Ju­des barn hit­tar näm­li­gen stjär­nan och Dai­sy i säng­en till­sam­mans. Bar­net be­rät­tar allt för sin mam­ma som ge­nast spar­kar Dai­sy. Till en bör­jan häv­dar Ju­de att bar­net lju­ger och att han är oskyl­dig, men när Dai­sy säl­jer sin histo­ria med al­la smas­ki­ga de­tal­jer till pres­sen er­kän­ner skå­di­sen allt.

– Jag är led­sen att jag har så­rat min fäst­mö och ber al­la in­blan­da­de om ur­säkt, skri­ver han då i ett press­med­de­lan­de.

Ju­de är dock in­te en­sam om att väns­terprass­la. I ef­ter­hand av­slö­jas det näm­li­gen att Si­en­na är otro­gen mot ho­nom med skå­di­sen Daniel Craig. I no­vem­ber 2006 går Ju­de och Si­en­na skil­da vägar och trots att de gör ett nytt för­sök att hit­ta till­ba­ka

Ny­li­gen kom det fram att Ga­vin Ross­da­le va­rit otro­gen mot Gwen Ste­fa­ni med de­ras barn­flic­ka, men Ga­vin är långt ifrån den förs­ta kän­dis­man­nen som har väns­terprass­lat med en nan­ny. Veckans NU! har kart­lagt samt­li­ga skan­da­ler.

Dröm­pa­ret Ju­de Law och Si­en­na Mil­ler var in­te så fan­tas­tis­ka till­sam­mans när allt kom om­kring…

Ex­pa­ret be­kräf­ta­de ald­rig otro­hets­ryk­te­na, men Et­han gif­te se­na­re om sig med Ry­an. Idag har de två barn till­sam­mans.

… Ju­de ha­de näm­li­gen en af­fär med si­na barns nan­ny Dai­sy Wright bakom ryg­gen på Si­en­na. Skan­da­len upp­da­ga­des när en av ungarna kom på dem i säng­en till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.