DE SMIN­KAR SIG SMA­LA!

DEN NYA KNÄP­PA KÄN­DIST­REN­DEN

Veckans NU! - - MIX - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Nu har stjär­nor­na kom­mit på ett helt nytt sätt att få den per­fek­ta krop­pen. Och det har var­ken med trä­ning el­ler di­e­ter att gö­ra…

Hol­ly­wood är ex­per­ter på nya kropps- och skön­hetst­ren­der. Kän­di­sar­na hop­par på den ena di­e­ten ef­ter den and­ra och gör allt för att va­ra så vack­ra som möj­ligt. Den se­nas­te me­to­den för att se slan­ka­re och mer to­nad ut är den så kall­la­de kropps­con­tou­ring­en. Det går ut på att man med hjälp av ma­ke­up fram­hä­ver el­ler för­mins­kar oli­ka de­lar av krop­pen så att det ser ut som om man har en mer de­fi­ni­e­rad klyf­ta, mer välträ­na­de ar­mar och så vi­da­re.

EN STOR MISS

Någ­ra av ce­leb­sen som tes­tat kropps­con­tou­ring är skå­di­sen Jes­si­ca Bi­el, 33, och fle­ra av med­lem­mar­na i fa­mil­jen Kar­dashi­an. När Ky­lie Jen­ner, 18, gick på ett event ha­de hon fått brös­ten fram­häv­da av smink. Det blev dock en stor miss då det syn­tes tyd­ligt att det in­te var helt per­fekt gjort ut­an li­te fläc­kigt.

– Hon vi­sa­de upp ran­di­ga tut­tar, skri­ver tid­ning­en Clo­ser.

TILL­FÄL­LIG FÖR­STO­RING

Kim Kar­dashi­an, 35, har be­rät­tat att hon ber ma­ke­u­par­tis­ten Jes­si­ca Mir­di­ta om en ” till­fäl­lig bröst­för­sto­ring” då och då när hon vill att be­ha­gen ska va­ra mer väl­for­ma­de. Jes­si­ca an­vän­der bron­zer, brun ut­an sol och high­lighter­pu­der för att Kims kur­vor ska bli så snyg­ga som möj­ligt.

– Det är som fi­gur­for­man­de Spanx fast för din hy. Det är le­gen­da­riskt, har Kim be­rät­tat.

"DET ÄR LE­GEN­DA­RISKT" Nic­ki Mi­naj, 33, sägs även hon an­slu­ta sig till kropps­con­tou­rings­me­to­den.

Ky­li­es sto­ra­sys­ter Kim Kar­dashi­an äls­kar tren­den. ” Det är som Spanx fast för din hud”, be­rät­tar stjär­nan.

Ky­lie Jen­ner är ett fan av tren­den och ha­de på ett event fått brös­ten fram­häv­da av smink, men ex­per­ter på­pe­ka­de att det in­te var helt rätt gjort. ” Hon vi­sa­de upp ran­di­ga tut­tar”, sa en käl­la då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.